Poster - 38

Nadir genital bir lezyon: jüvenil ksantogranülom

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, B Mersinli, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Jüvenil ksantogranülom, sıklıkla çocukluk çağında ortaya çıkan, Langerhans hücreli olmayan histiyositoz grubunda yer alan, iyi huylu histiyositik proliferatif nadir bir hastalıktır. En sık lokalize olduğu bölgeler baş ve boyun bölgesi olup, periferik tutulum azdır.

Genital lezyonu olan 2 yaşındaki kız olgu polikliniğimize başvurdu. İlk fizik muayenesinde sağ labia minör lateralinde yuvarlak düzgün sınırlı yaklaşık 1 cm çaplı lezyon izlendi. 1 yıl izlem sonucunda lipomatöz değişiklik ve büyüme saptanan olguya eksizyon uygulandı. Histopatolojik incelemesi jüvenil ksantogranülom olarak raporlandı. Operasyon sonrası komplikasyon gelişmedi.

Jüvenil ksantogranülom, nadir görülen etiyopatogenezi bilinmeyen, izlemde spontan gerileyebilen bir hastalıktır. Ancak gerilememesi durumunda cerrahi eksizyon gerekebilmektedir.

Poster - 38

A rare genital lesion: juvenile xanthogranuloma

Ç Akyıldız, AO Erdem, SK Özkısacık, Ş Doğan, AT Başer, B Mersinli, M Yazıcı

Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Juvenile xanthogranuloma is a rare benign histiocytic proliferative disease, often found in childhood, in the non-Langerhans cell histiocytosis group. It is most commonly seen on head and neck, peripheral involvement is rare.

A 2 year old girl with genital lesion referred to our polyclinic. In the first physical examination, a well-circumscribed lesion approximately 1 cm in diameter was observed in the lateral aspect of the right labia minor. After 1 year follow up, lesion showed lipomatous change and growth and had excised. Histopathologic examination was reported as juvenile xanthogranuloma. There was no complications in the follow-ups.

Juvenile xanthogranuloma is a rare disease with unknown etiopathogenesis that can be spontaneously regressed. Nevertheless, surgical excision can be necessary if it does not regress.

Kapat