Poster - 100

BRONKOJENİK KİSTİN EŞLİK ETTİĞİ BİR ÖZAFAGUS DUPLİKASYON KİSTİ OLGUSU

S Abidoğlu, A Bıyıklı, M Melikoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Bronkojenik kistler ve özafagus duplikasyon kistleri çocuklarda nadir görülen kitlelerdir. Yerleşimine ve boyutuna bağlı olarak asemptomatik olabileceği gibi ciddi solunum sıkıntısına neden olabilirler. Burada bronkojenik kiste eşlik eden özafagus duplikasyon kisti olan bir olgu ile ilgili deneyimimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Olgu: Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 15 aylık kız hastanın akciğer filminde trakeayı sağa doğru yaylandıran şüpheli kitle görüldü. Endoskopide özafagusa dıştan bası yapan bir kitle olduğu saptandı. Ardından çekilen toraks tomografisinde üst mediastende özafagusu posterior-laterale, trakea ve artkus aortayı anterirora yaylandıran 3x3 cm çaplı ince cidarlı kistik lezyon izlendi. Kitle, sol torakotomi ile komşuluğundaki 1x1x1 cm lik ikinci bir kistik kitle ile beraber total olarak eksize edildi. Histopatolojik incelemede 3x3x3 cm boyutlu yapı özafageal duplikasyon kisti , 1x1x1 cmlik yapı da ekstrapulmoner bronkojenik kist olarak raporlandı. Hasta postoperatif 5’inci gün taburcu edildi. Kontrol akciğer grafisinde trakeada bir miktar yaylanmanın devam ettiği hastanın takipleri postoperatif 2. ayında sorunsuz devam etmektedir.

Sonuç: Çocukluk çağının nadir görülen özafagus duplikasyon kistleri akciğer ve özafagusa yaptıkları bası sonucu semptomların belirgin hale geldiği dönemde tanınabilirler. Yapılan literatür taramasında çocukluk çağında özefagus   duplikasyonu ve ekstrapulmoner bronkojenik kist birlikteliğinin çok nadir olduğu tespit edilmiştir. Ek anomalilerin de birlikte olabileceği göz önüne alınarak hastaların ameliyat öncesi dönemde daha dikkatli olarak değerlendirilmesi gerekir.

Poster - 100

AN ESOPHAGEAL DUPLİCATİON CYST CASE, ASSOCİATED WITH BRONCHOGENIC CYST

S Abidoğlu, A Bıyıklı, M Melikoğlu

Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background / aims: Bronchogenic cysts and esophageal duplication cysts are rare in children. They may be asymptomatic depending on their location and size, as they can cause severe respiratory distress. Here we aimed to share our experience with a case with esophageal duplication cyst associated with bronchogenic cyst.

Case: A 15-month-old girl was treated for recurrent upper respiratory tract infections. A suspicious mass was found in the x-ray that spread the trachea to the right. On the endoscopy, it was determined that the mass was an externally compressed on the esophagus. Subsequently, thoracic tomography revealed a 3x3 cm thin-walled cystic lesion that spanned the esophagus posterior-lateral; trachea and arcus aorta to anterolateral. The mass was totally excised with a second cystic mass of 1x1x1 cm with left thoracotomy. Histopathological examination reported the tissue of 3x3x3 cm as the esophageal duplication cyst and 1x1x1 cm as extrapulmonary bronchogenic cyst. The patient was discharged on post-operative day five. The follow-up of the patient whose trachea continues to slightly spread on the control chest x-ray, continue without any problem since 2 months.

Conclusion: Esophageal duplication cysts in childhood can be diagnosed at the time when the symptoms of lungs and esophagus become obvious. Esophagus duplication and extrapulmonary bronchogenic cyst association are rarely found in the literature. Considering that additional anomalies may coexist, it is necessary to evaluate patients more carefully in the preoperative period.

Kapat