Poster - 90

Acil müdahale gerektiren özofagus yabancı cisimleri: Alkalin piller

ME Dörterler*, T Günendi**, OH Kocaman*, ME Boleken*

*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa,Türkiye
**Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç:. Alkalen pil yutma çocuklarda giderek daha sık görülmektedir. Piller özefagusta takılıp kaldığında ciddi komplikasyonlar ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bu çalışmada ciddi komplikasyonlara yol açabilen bu durumun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır

 

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 2011-2017 yılları arasında alkalin pil yutulması nedeni takip ve tedavisi yapılan dokuz olgu yaş, cinsiyet, hastaneye başvurma ve mü­dahale süreleri, semptom, lokalizasyon, disk pilin çapı, uygulanan tedavi yöntemi, morbidite bakımından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların yedisi (%77.7)’si erkek, ikisi (%22.3)’si kız, yaş ortalaması 4.2 olarak saptandı. Olguların hastaneye başvurma süreleri ortalama 2.4 saat olarak belirlendi. Tüm olgulara genel anestezi altında acil olarak rijit özofagoskopi yapıldı. Hastaneye getirilişleri ile rijit özofagoskopi yapılarak yabancı cismin çıkarılması arasında geçen süre 35.2 dakika idi. Sekiz olguda (%88.8) yabancı cisim çıkarılırken bir (%11.2) olguda mideye ilerletildi. Endoskopik muayenede 4 olguda mukozal erozyon ve yüzeyel ülserasyonlar ve 2 olguda perforasyon tespit edildi. Perforasyon tespit edilen 2 olguyada gasrostomi ayrıca bir olguyada özofagostomi açıldı. Hiçbir olguda morbidite ve mortalite gelişmedi.

Sonuç: Alkalen pil yutulması kalıcı sekel bırakan perforasyon ve mediastinite yol açan koroziv özofajitle sonuçlanabilir. Ayırıcı tanıda para ile karıştığından dikkat edilmeli ,komplikasyonların gelişimini önlemek için acilen endoskopiyle çıkartılmalıdır.

Poster - 90

Esophageal foreign bodies requiring urgent intervention: Alkaline batteries

ME Dörterler*, T Günendi**, OH Kocaman*, ME Boleken*

*Department of Pediatric Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
**Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital

Objective: Alkaline batteryingestion is seenmoreoften in children. When batteries are impacted in esophagus serious complications and evendeath can be encountered. Inthisstudy it is aimed   to discuss this clinical entity which may lead to serious complications in thec ontext of literature.

 

MaterialandMethods: Nine patients who were hospitalized in ourclinicbetween 2011-2017 dueto alkaline battery ingestion were retrospectively analyzed forage, gender, duration of admission to hospital and intervention time, symptoms, localisation of foreign body, diameter of discbattery, treatment method and morbidity.

 

Results: Seven patients (77,7%) weremale, twopatients (22,3%) werefemale, medianagewas 4,2. Theduration of admissiontohospitalwas 2,4 hours. Allpatientsunderwenturgentrigidesophagoscopyunder general anesthesia. Theduration time betweenadmissiontohospitalandremoval of foreign body withrigidesophagoscopywas 35,2 minutes. Whileforeign body wasextracted in eightpatients (88,8%), onepatient (11,2%) had theforeign body advancedintostomach. Endoscopicevaluationrevealedmucosalerosionandsuperficialulcerations in fourcasesandperforation in twocases. Gastrostomywasperformed in twoperforationcasesincluding an esophagostomy in onecase.

 

Conclusion: Alkaline batteryingestionmayresult in perforation which may lead to permanent sequelae and corrosive esophagitis withs ubsequent mediastinitis. Carefulattentionshould be paidto metal coins in differential diagnosis and urgent endoscopy is warranted t oprevent complications.

 


Kapat