Sözlü Sunum - 29

Çocuk yanıklarının psikiyatrik rehabilitasyonunda multidisipliner yaklaşımın önemi

EC Külice*, T Örnek Demir*, D Güney*, Z Alkış Yıldız**, Cİ Öztorun***, MN Azılı*, ÖŞ Üneri****, E Şenel***

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
****Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniği

Amaç: Modern yanık tedavi ünitelerinin kurulmasıyla tedavinin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini birleştirmeyi amaçlayan yanık rehabilitasyon sürecine gereksinim artmıştır. Çalışmamızda, çocuk yanık yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz çocuk yanık olgularında psikiyatrik bozuklukların yanık ile ilişkisini tanımlamayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Mayıs 2013 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yanık yoğun bakım ünitemizde yatmakta olan olgulardan çocuk psikiyatrisine konsülte edilen olgular yaş, cinsiyet, yanık yüzdesi, yanık etkeni, çocuk psikiyatrisi konsültasyon sonuçları ve verilen medikal tedavi açısından geriye dönük incelendi.

Bulgular: Mayıs 2013 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yanık yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 303 olgudan çocuk psikiyatrisine konsülte edilen 88 olgunun (%29) 57’sı erkek 31’i kızdı. Olguların yaş ortalaması 8,7 yıl olup ortalama yanık yüzdesi % 33,3 olarak saptandı. Yanık etkeni 48 olguda alev (% 54,5), 26 olguda sıcak su (%29,5), on olguda elektrik yanığı (%11,3), beş olguda ise sıcak süt (%5,6) olarak tespit edildi. Çocuk psikiyatrisine konsülte edilme zamanı ortalama 12.gün olarak bulundu. Konsültasyon nedenleri en sık huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık, diş gıcırdatma, iletişime geçmeme, ajitasyon ve madde kullanımıydı. Konsültasyonlar sonucunda 26 olguda (% 29,5) psikiyatrik bozukluk saptanmaz iken 14 olguda (%15,9) psikoterapi ve aile ile yakın iletişim önerildi. Posttravmatik stres bozukluğu tanısı ile 23 olguya (%26,1), akut stres bozukluğu tanısı ile 15 olguya (%17), depresyon tanısı ile beş olguya (%5,6), psikoz tanısı ile üç olguya (%3,4), deliryum tanısı ile iki olguya (%2,27) medikal tedavi başlandı. Psikiyatrik bozukluk saptanmayan olguların ortalama yanık yüzdesi 31, medikal tedavi verilen olguların ortalama yanık yüzdesi 33,2, psikoterapi ve aile ile daha sık iletişime geçmesi önerilen grupta ortalama yanık yüzdesi 30,2 olarak tespit edildi.

 Tartışma: Çocuklarda yanık, vücut bütünlüğünü bozmasının yanı sıra ağrı ve psikolojik bozukluklara neden olarak disiplinler arası rehabilitasyon programının önemini artırmaktadır. Yanık yüzdesi yüksek çocuklar psikopatoloji açısından risk taşır ve sürecin tüm safhalarında multidisipliner yaklaşım esas olmalıdır.

Oral Presentation - 29

The importance of a multidisciplinary approach to psychiatric rehabilitation of pediatric burn cases

EC Külice*, T Örnek Demir*, D Güney*, Z Alkış Yıldız**, Cİ Öztorun***, MN Azılı*, ÖŞ Üneri****, E Şenel***

*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Surgery Clinic
**Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital
***Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
****University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Child and Adolescent Psychiatry Clinic

Aim:The need for a rehabilitation process that aims to combine physical, psychological and social aspects of treatment after modern pediatric burn units establishment has increased. We aim at evaluating the relation between psychiatric disorder and burn at the pediatric intense care burn unit.

Material and Methods: Burn cases which were consulted to pediatric psychiatry between May 2013 and May 2017, receiving treatment at the intense care burn unit were observed backdating concerning age, gender, burn percentage and affects, results of pediatric psychiatry consultation and medical treatment.

Results: Between May 2013 and May 2017,in intense care pediatric burn unit, the 88% cases which were consulted by child psychiatry out of 303 cases that are in progress of treatment consisted of 57 male 31 female. Average age of cases 8.7 years and average burn percentage 33.3%.In 48 cases(54.5%)flame, in 26 cases(29.5%)water burn, in 20 cases (11.3%)electricity burn, in 5 cases(5.6%)milk flour were seen as reasons. Approximately on the 12.day of the bed treatment, they were consulted by child psychiatrist. The reasons of consultation are uneasiness, anorexia, tooth creaking, lack of communication, agitation, and use of drugs. For 14 cases (15.9%) psychotherapy and close family communication were suggested while psychiatric disorder was not found on 26 cases (29.5%). 23 cases (26.1%)with the diagnosis of post traumatic stress disorder,15 cases (17%)with diagnosis of acute stress disorder,5 cases(5.6%) with depression,3 cases(3.4%)with psycosis,2 cases(2.27%)with delirium were given medical treatment the average burn percentage of cases with no psychiatric disorder was found out to be 31%.the average percentage of medically treated cases is 33.2%.In the group for which psychotherapy and more intimate family communication was suggested the approximate burn percentage and psychopathology.

Conclusion: As burn of children cause pain and psychological disorders as will as defect in body integrity, it increases the importance of multidisciplinary rehabilitation program. Children with high percentage of burns are at risk for psychopathology and multidisciplinary approach should be the basis for all stages of the process.

 

Kapat