Poster - 26

Açık veya laparoskopik olarak ameliyat edilen over patolojileri ile ilgili klinik deneyimimiz

A Bıyıklı, C Boneval, G Karagüzel, M Melikoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/ Amaç: Over patolojileri pediatrik yaş grubunun önemli acillerindendir.  Kliniğimizde over patolojileri nedeni ile açık veya laparoskopik olarak ameliyat edilmiş olan hastalarla ilgili deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Materyal/Metot: Kliniğimizde 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında over patolojisi nedeniyle açık veya laparoskopik olarak ameliyat edilmiş olgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Sonuç: Kliniğimizde ameliyat edilmiş olan 124 hasta çalışmaya alındı. Hastalarımızın yaş ortalaması 11,39 idi (6 günlük – 17 yaş).  Laparoskopik olarak ameliyat edilmiş olan 57  hastanın hastanede yatış süresi ortalama 3,14 gün (1 gün – 7 gün), açık cerrahi yapılmış olan 67 hastanın ortalama hastanede yatış süresi 5,07 gündür (2 gün- 45 gün).

 Bütün hastalarımıza ameliyat öncesinde ultrasonografi yapıldı. Ayırıcı tanıya gidilemediği için 7 hastaya bilgisayarlı tomografi (BT), 8 hastaya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Hastalarımıza yapılan cerrahi girişimler sırası ile; %58,8 (n=73) ovarian veya paravarian kist eksizyonu (43 laparoskopi, 30 laparatomi), %18,5 (n=23) kitle eksizyonu (19 laparatomi, 4 laparoskopi), %16,9 (n=21) torsiyona bağlı ooferektomidir (18 laparatomi, 3 laparoskopi).

Yorum:1) Laparoskopik cerrahi yapılmış olan hastalarda yatış süresi belirgin olarak kısadır.   2) Over torsiyonuna bağlı ooferektomi oranı göz önüne alındığında, karın ağrısı nedeni ile başvurmuş olan kız hastaların ayırıcı tanısının kısa sürede yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Poster - 26

Our clinical experience on over pathologies which have open or laparoscopically operated

A Bıyıklı, C Boneval, G Karagüzel, M Melikoğlu

Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background/Aim: Over pathologies are an important emergency of pediatric age group. In this presentation, we aimed to share our experience with patients who underwent open or laparoscopic surgery for the cause of over pathology in our clinic.

Materials / Methods: We retrospectively evaluated open or laparoscopic operations for over pathology between January 1, 2007 and December 31, 2016 in our clinic.

Results: One hundred twenty-four patients who were operated in our clinic were taken into the study. The average age of patients was 11,39 years (6 days-17 years). Mean hospitalization time of 57 patients who underwent laparoscopic surgery was 3.14 days (1 day - 7 days), mean hospitalization time of 67 patients who underwent open surgery was 5.07 days (2 days to 45 days).

All of our patients were evaluated by ultrasonography before the operation. Seven patients underwent computed tomography (CT) and 8 patients underwent magnetic resonance imaging (MRI) with radiology clinic recommendation because they could not distinguish. Surgical procedures performed in our patients were as follows; %58,8 (n=73) ovarian or paravarial cyst excision (43 laparoscopy, 30 laparotomy),  %18,5 (n=23) tumor excision (19 laparotomy, 4 laparoscopy), %16,9 (n=21) oophorectomy with ovarian torsion (18 laparotomy, 3 laparoskopy).

Discussion: (1) In patients who underwent laparoscopic surgery, hospitalization time is significantly short. (2)Considering the rate of oophorectomy due to ovarian torsion, it is necessary to perform the differential diagnosis of the girl patients in a short time who are admitted with the cause of abdominal pain.

Kapat