Sözlü Sunum - 34

Plevral Effüzyon ile Seyreden Non-İmmun Hidrops Fetalisli Hastalara Yaklaşımımız

E Ekşi*, HS Yalçın Cömert*, H Sarıhan*, M İmamoğlu*, Ş Kader**, MA Osmanağaoğlu***

*Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
**Trabzon Numune Hastenesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi
***Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Non- immun hidrops fetalis (NIHF) anne ve bebek arasında kan uyuşmazlığı olmaksızın fetüste iki veya daha fazla vücut boşluğunda fazla sıvı birikmesi olarak tanımlanır. Burada anne karnında antenatal dönemde plevral effüzyon ile seyreden NIHF tanısı almış olan hastalara uyguladığımız tedavi yaklaşımımızı sunduk.

Olgular: 2008-2017 yılları arasında anne karnında NIHF tanısı almış toplam 60 hasta retrospektif olarak incelendi. 21 hasta 13 ile 33 haftalar arsında intrauterin eksitus olup abortus edildi. Bir hastaya intrauterin dönemde torakoamniotik şant yerleştirildi. Geriye kalan hastaların 7 tanesine doğum sırasında göbek kordonu klemplenmeden olmak üzere hepsine postnatal dönemde bilateral göğüs tüpü yerleştirildi. Bunlardan 10 tanesi doğdukları gün olmak üzere 25 tanesi doğumu takiben ilk birkaç gün içerisinde eksitus oldu. 4 hastanın takibinde şilotoraks gelişti. Medikal tedaviye ( somatostatin) cevap vermeyen 2 hastaya torasik lokal batikon enjekte edildi ve kür sağlandı. Toplam 14 hasta şifa ile taburcu edildi.

Tartışma: Plevral effüzyon ile seyreden NIHF’li hastalar mevcut ağır klinik tablolarından dolayı perinatal mortalite oranı %50-98 arasında olup oldukça yüksektir. Bizim kliniğimizde de benzer sonuçlar alınmış olup tanı alan 60 hastadan sadece 14’ü şifa ile taburcu edilebilmiştir. Fakat medikal tedaviye dirençli ve özellikle şilotoraks  gelişen olgularda batikon gibi kimyasal ajanlar kullanılarak tedavi edilebilmektedir.

Sonuç: Plevral effüzyonlu NIHF’li hastalar oldukça mortal seyretmekte olup dirençli olgularda batikon gibi kimyasal ajanların güvenle kullanıldığı akılda tutulmalıdır.

Oral Presentation - 34

Our Approach to Non-Immune Hydrops Fetal Disease with Pleural Effusion

E Ekşi*, HS Yalçın Cömert*, H Sarıhan*, M İmamoğlu*, Ş Kader**, MA Osmanağaoğlu***

*Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon
**Trabzon Numune Hospital, Newborn Intensivecare Unit
***Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Trabzon

Introduction: Non-immun hidrops fetalis (NIHF) is defined as an accumulation of excess fluid in the fetus in two or more body voids without blood incompatibility between the mother and the baby. Here, we presented our treatment approach where we treated patients with NIHF who had pleural effusion on antenatal period.

Cases: A total of 60 patients with NIHF in the antenatal period between 2008 and 2007 were retrospectively studied. 21 patients were aborted with intrauterine excision between 13 and 33 weeks. In one patient, a thoracoamniotic shunt was placed intrauterine. Seven of the remaining patients were placed bilateral chest tubes without clamping the umblical cord and the remaing patients were placed bilateral chest tubes in all postnatal period. Of these, 25 died during the first few days following birth, 10 of which were born. Following the 4 patients, chylothorax developed. Two patients who did not respond to medical treatment (somatostatin) were injected with thoracic local baticon and cured. A total of 14 patients were discharged with healing.

Conclusion: NIHF patients with pleural effusion have a high perinatal mortality rate of 50-98% due to the present severe clinical symptoms. Similar results were obtained in our clinic and only 14 of the 60 diagnosed patients could be discharged with healing. However, medical treatment can be treated by using chemical agents such as baticon in cases of resistant and especially chylothorax.
Patients with pleural effusion with NIHF are highly mortal and should be kept in mind that chemical agents such as baticon are used safely in resistant cases.

Kapat