Sözlü Sunum - 62

Hipospadias cerrahisinde penil turnike ve adrenalin infiltrasyonunun tiyol/disülfid dengesine etkileri: ön çalışma

İ Akıllıoğlu*, LH Güney*, S Yücesan*, Ö Erel**

*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Yıldırım Beyazit Üniversitesi

AMAÇ: Penil turnike ve adrenalin infiltrasyonu, hipospadias cerrahisinde kanamasız ameliyat alanı elde etmek için sıklıkla kullanılmakta ise de iskemi-reperfüzyon hasarından dolayı zararlı etkiler görülebilir. Deneysel bir hipospadias modelinde, yeni bir oksidatif stres belirleyicisi olarak tiyol/disülfid dengesinde oluşan değişiklikleri araştırmayı amaçladık.

MATERYAL METOD: 30 Sprague-Dawley rat 5 gruba ve hepsinde 6 denek olacak şekilde ayrılarak tümüne standart cerrahi olarak - üretraya 1 cm kesi ve ardından kesinin tekrar devamlı dikiş tekniği ile kapatılması- uygulandı. Penil turnike grupları olarak belirlenen A,B ve C gruplarında sırasıyla 10,20 ve 40 dakika süreyle penis radiksi lastik bant ile bağlandı (PT-10,PT-20 ve PT-40 altgrupları). Süre sonunda 5 dakikalik reperfüzyon sonrası kan örnekleri alındı. D grubunda, 1:200.000 lik adrenalin infiltrasyonu sonrası standart cerrahi işlem ve 15 dakikak sonra kan örneği alındı. E grubunda( Kontrol grubu) ise standart cerrahi penil turnike ve adrenalin enjekte edilmeden uygulandı.

BULGULAR: Grupların sırasıyla nativ tiyol, total tiyol ve disülfid değerleri mikromol/L olarak hesaplandı. Grup A (366,7 ± 28,9, 387,4 ± 32,5 ve 10,1 ± 5,5 ), Grup B ( 381,1 ± 23,7 , 401,4 ± 24,5 ve 10,1 ± 2,9 ), Grup C ( 378,4 ± 16,6 , 400,8 ± 20,1 ve 11,2 ± 5,1 ), Grup D ( 375,5 ± 21,3 , 399,2 ± 27,6 ve 10,6 ± 5,3 ) ve Grup E de ( 374,8 ± 35,9 , 393,8 ± 37,6 ve 9,5 ± 4,9 ). Grupların tiyol bileşikleri arasında ortalama farklar olsa da istatistik olarak anlamlı fark görülememiştir.

SONUÇ: 40 dakikaya kadar penil turnike uygulaması ve 1:200.000 konsantrasyonda seyreltilmiş adrenalin infiltrasyonunun, bir oksidatif stres parametresi olan tiyol bileşikleri üzerinde anlamlı değişikliğe neden olmuyor gibi görünmektedir.

Oral Presentation - 62

Effect of penile tourniquet and adrenaline infiltration on thiol/disulphide homeostasis in hypospadias surgery: preeliminary study

İ Akıllıoğlu*, LH Güney*, S Yücesan*, Ö Erel**

*Baskent University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Yıldırım Beyazit University

AIM: Tourniquet and epinephrine infiltration are frequently used in hypospadias  surgery to provide a bloodless operation field but  some detrimental effects can be seen due to ischemia-reperfusion injury.  We aimed to evaluate a novel oxidative stress marker, thiol/disulphide homeostasis, in an experimental hypospadias  study. 


MATERİAL and METHOD: Thirty male Sprague-Dawley rats were divided into 5 groups with 6 animals in each group. In all of them, a 1cm length urethral incision and urethral closure with continued sutures  was designed as the surgical model. In the penil tourniquet (PT) groups (A,B and C)) we applied a circular rubber band to the base of the rat penis for 10,20 and  40 minutes (PT10,PT20 and PT40 subgroups). After this time, the tourniquets were removed and the penis was reperfused for 5 minutes. In group D, surgical method was applied after infiltration with epinephrine in concentration of 1:200,000  and blood samples were taken after 15 minutes. In group E, standart surgical procedure was practised without a penile tourniquet or epinephrine infiltration and noted as the control  group (CG).

 RESULTS: Native thiol, total thiol and disulphid levels encounteder in the groups are listed as follows: Group A (366,7 ± 28,9, 387,4 ± 32,5 ve 10,1 ± 5,5 ), Group B ( 381,1 ± 23,7 , 401,4 ± 24,5 ve 10,1 ± 2,9 ), Group C ( 378,4 ± 16,6 , 400,8 ± 20,1 ve 11,2 ± 5,1 ), Group D ( 375,5 ± 21,3 , 399,2 ± 27,6 ve 10,6 ± 5,3 ) and in Group E ( 374,8 ± 35,9 , 393,8 ± 37,6 ve 9,5 ± 4,9 ). The differences between the control group and all of the other groups were not statistically significant.

 CONCLUSİON: It seems that there is not an alteration in thiol/disulphide levels  caused by penil tourniquet and epinephrine infiltration.

Kapat