Sözlü Sunum - 15

MECKEL DİVERTİKÜLLERİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 10 YILLIK DENEYİMİMİZ

Ö Balcı, S Akman, A Karaman, İ Karaman, D Erdoğan, B Yağız, HA Maden, E Yılmaz, İF Özgüner

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç:

Meckel divertikülü semptomatik ve komplikasyon geliştirdiğinde ya da başka nedenle yapılan ameliyatlar sırasında insidental olarak tespit edilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde ameliyat edilen semptomatik ve insidental Meckel divertikülü hastaların klinik özelliklerini incelemek ve semptomatik ve insidental olguların farklılıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmada hastanemiz çocuk cerrahisi kliniği veri tabanı Meckel divertikülü rezeksiyonları için taranmıştır. Tespit edilen hastalara ait bulgular hasta dosyasından retrospektif olarak taranmış ve not edilmiştir.

Bulgular:

Haziran 2007-Haziran 2017 arasında Meckel divertikülü nedeniyle 89 hasta opere edilmiştir. Hastaların 64’ü (%71,9) erkek, 25’i (%28,1) kız olup, yaş dağılımları 1 gün ile 16 yıl arasında değişmektedir (ortalama yaş: 87±59 ay, ortanca yaş: 79 ay). Olguların 42’si (%47) başka ameliyatlar sırasında insidental olarak tespit edilmiş olup, 47’si (%53) primer Meckel ilişkili semptom ve ön tanılar ile ameliyat edilmiştir. Meckel lokalizasyonu tüm olgularda çekumun ortanca 50 cm proksimali lokalizasyondadır (min: 20, maks: 130 cm). 74 olguya (%83) Meckel rezeksiyonu, 15’ine (%17) rezeksiyon anastomoz yapılmıştır. Postop morbidite izlenmemiştir, insidental olguların ikisinde geç dönem cerrahi ile ilişkisiz mortalite saptanmıştır.

Semptomatik vakalar incelendiğinde; vakaların 13’ü intestinal obstruksiyon (%27), 12si invaginasyon (%25), 9’u kanama (%19), 5’i Meckel perforasyonu (%10), 3’ü Meckel torsiyonu (%6), 3’ü volvulus (%6) ve 2’si inflamasyon (%4) tanılarını almıştır. Bu hastaların ameliyat süresi ortanca 90 dakikadır (min: 50, maks: 200). Hastaların hiçbirinde perop komplikasyon gelişmemiştir. Postop komplikasyon gelişen 2 hastanın (%4) birinde brid ileus, birinde invajinasyon saptanmıştır. Postop hastanede yatış süresi ortanca 5 gündür (min:3, maks:9). Histopatolojik incelemede 23 olguda (%49) intestinal epitel, 20 olguda (%42) mide mukozası, 2 olguda (%4) pankreas dokusu ve mide mukozası ve 2 olguda (%4) hemorajik enfarkt saptanmıştır.

Semptomatik ve insidental olguların karşılaştırılmasında; Semptomatik olgularda ortanca yaş (64 ay), insidental olgulara göre (104,5 ay) daha kısadır (p=0,01). Semptomatik olguların %66’sı, insidental olguların %79’u erkektir (p=0,19). Ektopik mukoza semptomatik olgularda (%49), insidental olgulara göre (%22) daha fazladır (p=0,009).

Tartışma:

Semptomatik ve insidental olgular arasında cinsiyet, lokalizasyon, perop, postop komplikasyon, morbidite ve mortalite varlığı açısından fark saptanmamıştır. İnsidental olgularda da ektopik mide mukozası izlenmesine karşılık semptom gözlenmemiştir. Semptomatik olgular, insidental olgulara göre daha genç olup, ektopik mide mukozası varlığı daha fazla orandadır.

İnsidental olguların daha ileri yaşta görülmesi ve bunlarda da ektopik mide mukozası tespit edilmesi nedeniyle, olası komplikasyonları önleyebilmek için başka nedenlerle yapılan batın ameliyatlarında Meckel divertikülü tespit edildiğinde ve kontraendikasyon yoksa rezeksiyon yapılmasını öneriyoruz.

Oral Presentation - 15

CLINICAL FEATURES OF THE MECKEL’S DIVERTICULUM: 10 YEARS EXPERIENCE

Ö Balcı, S Akman, A Karaman, İ Karaman, D Erdoğan, B Yağız, HA Maden, E Yılmaz, İF Özgüner

Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Aim:

Meckel’s diverticulum is diagnosed when they are symptomatic and cause complications or incidentally during surgeries for other causes. In this study, we aimed to identify clinical features of symptomatic and incidental Meckel’s diverticulum and their differences.

Methods:

Our hospital database is searched for Meckel’s diverticulum resections. Information from identified cases was retrospectively collected and noted.

Results:

Eighty-nine patients were operated due to Meckel’s diverticulum between July 2007 – July 2017. 64 (71.9%) were male and 25 (28.1) were females. Age ranged from 1 day to 16 years (mean age: 87±59 months, median age: 79 months). 42 patients (47%) were incidentally diagnosed during surgeries for other reasons, 47 patients (%53) were operated due to primary Meckel’s diverticulum related symptoms and pre-diagnosis. The localization of diverticulum was median 50 cm proximal to the cecum (min: 20, max: 130 cm). Meckel’s resection was performed in 74 (%83) patients and resection anastomosis was performed in 15 (%17). Postoperative morbidity was not observed in any cases, and among incidental cases, 2 long term mortalities, not related to surgery, was found.

Among symptomatic cases; 13 (27%) were diagnosed as intestinal obstruction, 12 (25%) as invagination, 9 (19%) as bleeding, 5 (10%) as Meckel’s perforation, 3 (6%) as Meckel’s torsion, 3 (6%) as volvulus and 2 (4%) as inflammation. Median surgery time was 90 minutes (min:50, max:200). No patients had peroperative complication. The postoperative complication was observed in 2 patients (4%), one had brid ileus and the other had invagination. Postoperative hospitalization period was median 5 days (min:3, max:9). Histopathological examination revealed intestinal epithelium in 23 cases (49%), gastric mucosa in 20 cases (42%), gastric mucosa and pancreatic tissue in 2 cases (4%), and hemorrhagic infarct in 2 cases (4%).

In the comparison of symptomatic and incidental cases; age is lower in symptomatic cases (median 64 months) than in incidental cases (median 104.5 months) (p=0.01). Ectopic mucosa is more common in symptomatic cases (49%) than in incidental cases (22%) (p=0,009).

Discussion:

There was no difference identified between incidental and symptomatic cases in terms of gender, localization, peroperative and postoperative complications, morbidity and mortality. There was gastric mucosa in some incidental cases however they did not have symptoms. Symptomatic cases were younger than incidental cases, and they have more ectopic gastric mucosa.

If there is no contraindication, we recommend resection of Meckel’s diverticulum when the patients were being operated for other abdominal diseases, to avoid possible future complications, given the fact that incidental cases are seen in older patients and they also contain ectopic gastric mucosa.

Kapat