Sözlü Sunum - 83

Cisplatine bağlı rat testisinde meydana gelen histopatolojik değişikliklere karşı ozon tedavisinin koruyucu bir etkisi var mıdır?

İ Aydoğdu*, RG Ekin**, P Yıldız***, SL Mirapoğlu*, A Çay*, MB Semerci****, YÖ İlbey**

*Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
**SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
***Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
****Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç

Bu çalışmada, ozon tedavisinin (OT) cisplatin tedavisine (CT) bağlı gelişen testis hasarını önleyici ya da tedavi edici etkisini araştırdık.

Yöntem

Wistar cinsi 30 sağlıklı yetişkin erkek rat, her biri 6 rattan oluşan 5 gruba ayrıldı. 1. grup kontrol (K),  2. grup cisplatin (CT), 3. grup ozonterapi (OT), 4. grup OT+CT ve 5. grup CT+OT grubu idi. Histopatolojik bulgular, Johnsen skorları, tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARM), glutatyon (G), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz (GP) düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular

CP grubu, kontrol grubuna kıyasla testis ağırlığında ve Johnsen skorunda belirgin bir düşüşe neden oldu. Ayrıca, TBARM düzeyi anlamlı derecede yüksek iken, G, SOD, katalaz ve GP düzeyleri CP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu. CP+OT öncesi ve sonrası, GSH, SOD, katalaz ve GP düzeylerini önemli ölçüde arttırdı ve TBARM seviyesini düşürdü. Aynı zamanda, OT grubunda testikül ağırlığı ve Johnsen skoru arttı.

Sonuç

Bu çalışma, ozon tedavisinin cisplatine bağlı gelişen testis hasarını önleyici etkisi olduğunu göstermiştir. Ozon tedavisi, cisplatin uygulanan hastalarda testis hasarını önlemede yararlı olabilir.

Oral Presentation - 83

Does ozone administration have a protective effect against cisplatin-induced histopathological changes in rat testis?

İ Aydoğdu*, RG Ekin**, P Yıldız***, SL Mirapoğlu*, A Çay*, MB Semerci****, YÖ İlbey**

*Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
**SB Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of Urology, Izmir
***Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul
****Ege University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Izmir

Purpose

We investigate the protective and therapeutic effects of ozone therapy (OT), on cisplatin (CP) induced testicular damage.

Method

Thirty healthy adult male Wistar rats divided into five groups consisting of 6 animals each. (1) control (C), (2) CP, (3) OT, (4) OT+CP and (5) CP+OT group. Histopathological findings, Johnsen scores, thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS), glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase (GPx) levels were evaluated.

Results

CP caused a significant decrease in testicular weight and Johnsen score compared to the control group. In addition, TBARS level was significantly higher, whereas GSH, SOD, catalase and GPx levels were significantly lower in CP group when compared to the control group. Pre- and post-CP OT significantly increased GSH, SOD, catalase and GPx levels and decreased TBARS level. Also, testicular weight and Johnsen score were increased with OT.

Conclusion

The present study showed that ozone therapy is protective in cisplatin-induced testicular damage. Ozone therapy may be beneficial to patients who underwent cisplatin chemotherapy.

Kapat