Video Sunum - 17

KOMPLEKS BİR YARALANMA: REKTO-VAJİNO-VEZİKAL FİSTÜL

V Akçaer, BH Özokutan, İR User

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oyun oynarken sivri bir metal cisim üzerine düşen 2.5 yaşında kız hasta kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede  anüs sol posterolateral kesimde 3 cm uzunluğunda oblik seyirli , anal sfinteri içermeyen cilt-cilaltı kesisi izlendi ve bu esnada vajenden idrar geldiği görüldü. Genel anestezi altında yapılan bakıda dentat hattın 1 cm proksimalinde rektum ön yüzde yaklaşık 2 cm ilk tam kat perfore alan izlendi. Yapılan sistoskopide mesane arka duvarda perfore alan izlendi, skopi altında çekilen kontrastlı grafide kontras maddenin vajen içerisine dolduğu fakat karın içine bir yayılma olmadığı görüldü, mesane foley sonda ile katerize edildi. Yapılan vajinoskopide, vajen ön ve arka duvarında 2 ayrı perfore alan izlendi. Vajen ile rektum arasındaki yaralanma önce rektum, sonra vajen tarafından ayrı ayrı primer olarak onarıldı. Anal sfinktere zarar vermeyen perianal kesi de ayrıca onarıldı. Veziko-vajinal fistül için konservatif olarak takibe karar verildi. Postoperatif 10. gün çekilen voiding sistoüretrografide ekstravazasyon izlenmedi, ertesi gün hasta taburcu edildi. 2 ay sonra yapılan kontrol sistoskopi ve vajinoskopide vajen, mesane ve rektumdaki perfore alanların iyileştiği görüldü. idrar ve gaita yönünden kontinan olan hastanın takibine devam edilmektedir.

Video Presentation - 17

A COMPLEX INJURY: RECTO-VAGINO-VESICAL FISTULA

V Akçaer, BH Özokutan, İR User

Faculty of Medicine, University of Gaziantep

A 2,5 year old girl who fell on a metal object while playing was admitted to our clinic. Her physical examination revealed an oblique 3 cm long skin laceration in left posterolateral side of anus which excludes anal sphincter and also urine dripping from vagina. Under general anesthesia, 2 cm long full-thickness perforation was observed on the anterior wall of rectum 1 cm proximal to dentate line. Cystoscopy showed perforation in posterior wall of bladder and contrast study revealed filling of vagina but not the abdominal cavity. Urinary bladder was catheterized with foley catheter. On vaginoscopy, 2 seperate perforations were observed on anterior and posterior walls of vagina. Injury between vagina and rectum was repaired primarily on both vaginal and rectal sides. Perianal incision which did not damaged the anal sphincter was also sutured. Vesico-vaginal fistula was treated conservatively. Voiding cystourethrography on postoperative day 10 showed no extravasation. Patient was discharged on the next day. During control cystoscopy and vaginoscopy, we observed the healed injured areas. She is both urinary and fecal- continant and on further follow-up.       

Kapat