Sözlü Sunum - 66

Üreteropelvik Bileşke Darlığında Diferansiye Renal Fonksiyonun Preoperatif ve Postoperatif Karşılaştırılması

S Cansaran, A Celayir, S Moralıoğlu, OZ Pektaş, O Bosnalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç: Sintigrafik diüretik renogram, üreteropelvik bileşke darlığının görselleştirilmesi ve renal fonksiyon kaybı ya da postoperatif iyileşmenin ortaya konulmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Obstrüksiyonun derecesi ve düzeyini ayırt etmede yardımcı olabilir. Bu çalışmada, pyeloplastideki başarının sintigrafik olarak ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2004-2017 yılları arasında, üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle opere edilen tüm olguların MAG3/DTPA dinamik böbrek sintigrafileri değerlendirildi. Çalışmaya hem preoperatif hem de postoperatif 6-12. aylarda çekilmiş sintigrafilerine ulaşılabilen hastalar dahil edildi. Kontralateralde fonksiyon göstermeyen multikistik displastik böbrekli bir olgu ve bilateral darlıklı olgular dışlandı. Hastalar <%50 ve ≥%50 ipsilateral diferansiye renal fonksiyon (DFR) gösterenler şeklinde iki gruba ayırıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası ipsilateral diferansiye renal fonksiyon değerlerindeki değişimler her iki grupta istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: 13 yılda, 114 olguda 124 böbrek ünitesi (10 olgu bilateral) üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle opere edilmişti. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun 77 olguda ameliyat öncesi ve sonrası sintigrafi sonuçlarına ulaşılabildi. İpsilateral DRF ortalama değeri preoperatif %43’ken, postoperatif %45 bulundu. <%50 ipsilateral DRF raporlanan 35 (%43) olgudaki ipsilateral ortalama DRF değeri preoperatif %32, postoperatif %35; hatalı şekilde ≥%50 ipsilateral DRF raporlanan 42 (%57) olguda ise ipsilateral ortalama DRF değeri preoperatif ve postoperatif %53 bulundu. <%50 ipsilateral DRF tariflenen olgulardaki postoperatif %3’lük renal fonksiyon artışının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p=0.077).

Sonuç: Üreteropelvik bileşke darlığının proksimalindeki birikim nedeniyle, dinamik sintigrafideki ipsilateral DRF’si hatalı olarak ≥%50 raporlanan olgularda, pyeloplasti sonrası obstrüksiyonun ortadan kalkmasıyla DRF’nin aynı kalması veya düşmesi “başarısız bir ameliyat” şeklinde yanlış yorumlara neden olabilir. Ameliyat öncesi ≥%50 ipsilateral DRF raporlanan olgularda gerçek değer <%50 olduğu için ameliyat sonrası ipsilateral DRF ortalamasının eşit düzeyde bulunması ameliyatın başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bu durumda, ipsilateral renal boşaltım eğrisinin DRF ile birlikte değerlendirilmesi önemli ve daima yol göstericidir.

Oral Presentation - 66

Preoperative and Postoperative Comparison of Differential Renal Function in Ureteropelvic Junction Obstruction

S Cansaran, A Celayir, S Moralıoğlu, OZ Pektaş, O Bosnalı

University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, İstanbul, Türkiye

Background and Aim: Scintigraphic diuretic renogram is a very effective method to visualize ureteropelvic junction obstruction (UPJO) and show the loss of renal function or postoperative healing. It can help to reveal the degree and level of obstruction. In this study, we aimed to show the success of pyeloplasty by scintigraphy.

Materials and Methods: Between the years 2004-2017, preoperative and postoperative MAG3/DTPA dynamic renal scintigraphies were evaluated in all cases who were operated due to UPJO. Patients who were able to reach the preoperative and postoperative (6-12 months) scintigraphic results were included in the study. A case with contralateral multicystic dysplasia without function and cases with bilateral UPJO were excluded. Patients were divided into two groups according to ipsilateral differential renal function (DRF); <50% and ≥50%. The changes in ipsilateral DRF values before and after surgery in both groups were statistically analyzed.

Results: In 13 years, 124 kidney units (10 cases bilaterally) of 114 patients were operated due to UPJO. Pre and postoperative scintigraphic results were achieved in 77 cases that met the inclusion criteria. The mean value of ipsilateral DRF was 43% preoperatively and 45% postoperatively. The mean value of ipsilateral DRF was 32% preoperatively and 35% postoperatively in <50% (n=35); both 53% preoperatively and postoperatively in incorrect ≥50% (n=42) ipsilateral DRF reported cases. Postoperative 3% increase in renal function in patients with <50% ipsilateral DRF was not statistically significant (p=0.077). 

Conclusion: DRF may be reported incorrectly ≥50% in dynamic scintigraphy due to proximal accumulation of UPJO, and stabilization or a decrease in the percentage of DRF with the absence of obstruction after pyeloplasty may be misinterpreted as an "unsuccessful operation". Postoperative ipsilateral DRF equally with the preoperative average values in ≥50% ipsilateral DRF reported cases is an indication for the success of surgery, because the actual value is <50%. In this case, evaluation of the ipsilateral renal excretion curve with DRF is always guiding.

Kapat