Poster - 21

Ranulada etkin tedavi yöntemi nedir?

SM Tilev*, A Celayir*, S Moralıoğlu*, N Koç**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Patoloji, İstanbul, Türkiye

Giriş/Amaç: Çocuklarda nadir görülen ranula, sıklıkla sublingual bezden kaynaklanan bir retansiyon kistidir. Dilaltındaki şişlik mavimsi, transparan, ince duvarlı olup, lingual elevasyon veya yutma zorluğuna sebep olabilir. Burada, doğumundan itibaren dilaltında ranula nedeniyle takibimizde olan olgunun takip ve tedavi süreci sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Doğumundan itibaren bilinen dil altı sol yanda şişlik şikayeti ile ilk 28 günlükken değerlendirilen erkek hasta, kitlenin büyümesi ve yutmada güçlük gelişmesi nedeniyle dört aylıkken opere edildi. Yaklaşık 4cmx2cm çapındaki ranula, tam olarak eksize edildi. Histopatolojisi, tek katlı epitelle döşeli benign kist olarak raporlandı. Takiplerinde, solda dilaltındaki kistik kitlenin postoperatif bir ay sonra yeniden büyüdüğü görüldü. Ameliyat öncesi boyun muayenesi ve ultrasonunda kitle veya kist yok iken postoperatif üçüncü ayda sol submandibuler alanda da şişlik gelişen olguda ultrasonunda, sol submandibular bez lokalizasyonunda 38x27mm boyutlu, içinde solidseptal alanlar içeren büyük kısmı kistik yapı saptandı. 7 aylık iken yeniden opere edildi; dilaltından sol yana doğru uzanan yaklaşık 4 cm çapındaki kistik lezyonun submandibuler kistik lezyon ile iştirakli olduğu düşünüldü. Dilin sol lateralinden 1x1.5 cm’lik fenestrasyon ve marsupializasyon yapıldı. İşlem sırasında kist içerisinden yaklaşık 150 ml sıvı drene oldu. Postoperatif birinci gün submandibuler şişlik yarı yarıya azalmış olarak taburcu edildi. Postoperatif üçüncü ay kontrolünde dilatındaki ve boyundaki şişliğin tamamen kaybolduğu, boyundaki asimetrinin düzeldiği görüldü.

Sonuç: Ranula cerrahisi, trans-oral marsupializasyondan, trans-oral ve/veya trans-servikal eksizyonel yaklaşımlara dek değişebilmektedir. Literatürde, yöntemlerin sonuçları ve nüksleri farklı oranlarda bildirilmektedir. Karşı tükürük kanalı ağzını daraltmayacak şekilde; dilaltı frenulumdan 4-5 mm uzaktan retansiyon kisti üzerinden geniş bir fenestrasyon ile marsupializasyon yapılması; ister sublingual ister submandibuler kaynaklı olsun, tükürük birikiminin boşaltılması ve tükürük akışının yeniden sağlanmasında etkin ve kolay bir tedavi yöntemidir.

Poster - 21

What is the effective treatment method in ranula?

SM Tilev*, A Celayir*, S Moralıoğlu*, N Koç**

*University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
**University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Pathology, Istanbul, Türkiye

Introduction / Aim:

Ranula, rarely seen in children, is a retention cyst usually originating from the sublingual gland. It presents as a bluish, cystic, transparent and thin-walled mass at the floor of mouth, which may lead to lingual elevation or difficulty with deglutition. We hereby present the treatment and follow-up processes of a recurring ranula case.

Case Report:

A 28-days-old male patient, diagnosed for the first time with a complaint of swelling on the left side of the floor of the mouth since birth was operated at four-months-of-age due to the enlargement of the mass and difficulty swallowing. The ranula, 4cmx2cm in diameter, was fully excised. Histopathological examination revealed a benign cyst lined with simple epithelia. In his postoperative first month follow-up visit, the cystic mass had re-enlarged. There were no masses in the preoperative physical or ultrasonographic neck examination; however, the patient presented with an additional swelling in left submandibular area at the third postoperative month. Ultrasonographic examination revealed a cystic structure of 38x27mm consisting of solid septal spaces localized in the submandibular gland. He was re-operated at 7 months-of-age and the 4-cm-cystic mass, extending left from the sublingual area was considered to be associated with the submandibular cystic lesion. 1x1.5 cm fenestration and marsupialization were performed. During the procedure, approximately 150 ml of fluid was drained. On the first postoperative day, the patient was discharged with his submandibular cyst decreasing to half its size. On his follow-up visit at the third postoperative month, the cystic masses on the floor of the mouth and neck had completely regressed and his neck asymmetry had resolved.

Results:

Surgical management of ranula ranges from simple transoral marsupialization to combination transoral and/or transcervical approaches. The results and recurrence rates of these methods vary in the literatre. Whether originating from the sublingual or submandibular gland, performing marsupialization with a wide fenestration of the cyst 4-5 mm lateral to the lingual frenulum so as not to narrow the opposite salivary gland opening  is an effective and easy  treatment method to drain the salivary unit and restore salivary flow.

Kapat