Poster - 23

Üretral kavernöz hemanjiom; nadir bir olgu sunumu

E Cesur, B Fırıncı, Ö Çağlar, T Chyndolotov, M Yiğiter, AB Salman

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş: Kavernöz hemanjiom çocuklarda sık karşılaşılan bir patoloji olup üretrada çok nadir olarak görülür ve üretral prolapsus ile karışabilir. Burada tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu, hematüri nedeni ile takip edilen ve üretral prolapsus ön tanısı ile ameliyat edilen bir üretral hemanjiom olgusu sunulmuştur

Olgu: 9 yaşında kız hasta, 8 aydır devam eden idrar yolu enfeksiyonu ve ara ara olan ağrı nedeni ile çocuk hastalıkları polikliniği tarafından takip edilmiş. Ayrıca çocuk üroloji, jinekoloji ve çocuk nefroloji klinikleri tarafından da takip edilmiş. Tedaviye rağmen yakınmaları devam eden hasta benzer yakınmalar ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden genital bölgede arada belirginleşen polipoid lezyon olduğu öğrenildi. İlk dış ürogenital muayene doğal olarak değerlendirildi. Hastadan tam idrar tetkiki ve idrar kültürü tekrarlandı, voiding sistoüreterografi yapıldı. Ek patolojik bir bulgu saptanmayan hastaya tanısal sistoskopi planlandı.  Sistoskopi öncesi yapılan ürogenital muayenesinde üretra ağzında üretradan prolabe olan kısmen hemorajik lezyon izlendi. Hastaya sistoskopi yapıldı ve lezyon üretral prolapsus ön tanısı ile eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu kavernöz hemanjiom olarak rapor edildi.

Sonuç: Çocuklarda üretral kavernöz hemanjiom  çok nadir görülür. Daha sık erişkin hastalarda görülen üretral prolapsus ile karışabilir. Bizim olgumuzda olduğu gibi tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile takip edilebilir. Lezyonun ara ara görülmesi tanının daha çok üretral prolapsus yönünde düşünülmesine neden olsa da üretral yerleşimli bir kavernöz hemajiom varlığı da akılda tutulmalı ve dikkatli bir ürogenital muayene yapılmalıdır.

Poster - 23

A rare case presentation; urethral caverneus hemangioma

E Cesur, B Fırıncı, Ö Çağlar, T Chyndolotov, M Yiğiter, AB Salman

Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum

Introduction: Cavernous Hemangioma is a lesion which has been mostly existed in pediatrics. It is rarely avaliable on urethra but in that case its diagnosis can be mixed with Urethral Prolapsus . In this study, we present a uretral hemangiom for the patient primarily followed due to repetitive Urıner system infection and hematury and then operated by urethral prolapsus diagnosis .

Case:  9 years female patient who has been followed by policlinic of pediatric diagonsed with recurrent urinary infection and occasionaly abdominal pain for  8 months. This patient also evaluated by Clinics of Pediatric Urology , Jinecology and Pediatric Nephrology. In spite of the treatment, this patient complaning with same problems applied to our department. We learned from the patient history that there is polypoid lesion at genital area. The first phisical examination of urogenital area was evaluated as normal. Urinalysis and urine culture were taken from patient to investigate the diagnosis and VCUG was performed. Cystoscopy was planned on patient without patological finding . Before cystoscopy operation, the partial haemorrhagic lesion which is prolapsed from urethral orifices  viewed on the patient on phisical examination. Cystoscopy was peformed to the patient and  then haemorrhagic lesion was excisioned  within urethra . Cavernous Hemangioma was reported in the result of Histopathologic examination .

Conculusion: Urethral Cavernous Hemangioma is a disease which is extremely rarely diagnosed on pediathric group. It diagnosis is mixed with urethral prolapsus mostly ancoutered on adult patients. The patient can be followed for repetitive urinary trackt infection like in our case. Since the lesion is occasioanly detected from the urethra, urethal prolapsus is misdiagnosed. In that case, cavernous hemagioma has to be considered and urogenital examination has to be carefully performed.

Kapat