Sözlü Sunum - 41

Gastrik transpozisyon uygulanan hastalarda orta dönem fonksiyonel ve metabolik sonuçlar

Z Dökümcü, G Şakul, E Divarcı, C Özcan, HA Erdener

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Özofagus replasmanı amacıyla gastrik transpozisyon(GT) uygulanan olgularda orta dönemde fonksiyonel ve metabolik durumların değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem:Kasım 2012-Haziran 2017 tarihleri arasında GT uygulanan ardışık 23 özofagus atrezisi(ÖA) ve 13 koroziv özofagus darlığı(KÖD) olgusunun hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler,tanılar,geçirilmiş ameliyatlar,ameliyat sonrası klinik özellikler ile biyokimyasal ve radyolojik tetkikler değerlendirildi.Hastalar tanılarına göre gruplandırılarak karşılaştırıldı.

Bulgular:Ortalama ameliyat yaşı 43,8±39,6 ay olan 36 olgunun kız/erkek oranı eşitti.Olguların13’ünde(%36,1) eşlik eden patolojiler mevcuttu.Yirmi sekiz(%77,8) olguda gastrostomi,19(%52,8) olguda özofagostomi mevcuttu.Ameliyatların 30’u(%83,3) açık,6’sı laparoskopik olarak; 29’unda retrosternal tünel,7’sinde posterior mediasten kullanılarak gerçekleştirildi.Piloroplasti ve jejunostomi 13(%36,1) olguda uygulanmadı.Biri major(trakeoözeofageal fistül açılması) ikisi minör (kanama ve pnömotoraks) toplam 3(%8,3) intraoperatif komplikasyon gelişti.Ortalama entübasyon,yoğun bakımda kalış,oral beslenmeye geçiş ve hastane kalış süreleri sırasıyla 2,5±1,6, 8,9±6,4, 11,4±16,7 ve 24±16 gün idi. Dört(%11,1) olguda dilatasyon gerektiren anastomoz darlığı,4(%11,1)olguda spontan iyileşen anastomoz kaçağı gelişti.Ortalama 26,7±16,5 aylık izlem süresi boyunca 3(%8,3) hastada pilor dilatasyonu,5(%13,9) hastada metoklopramid ve 2(%5,6) hastada dumping sendromu tedavisi gerekti. Mide boşalma sintigrafisi uygulanan 13 olgunun ortalama mide boşalma süresi 63,8±21,7 dakikaydı. Ortalama 18.ayda yapılan kan biyokimya tetkiklerinde Fe,B12,folik asit,glukoz düşük-normal limitler dahilinde iken prealbumin düşük saptandı. ÖA grubunda;operasyon yaşı ve vücut ağırlığı KÖD grubuna göre belirgin düşükken eşlik eden patolojiler oranı bu grupta anlamlı yüksekti.Piloroplasti ve intraoperatif komplikasyon oranları açısından gruplar arasında fark saptanmadı.Ekstubasyon yoğun bakım, oral beslenmeye geçiş ve hastanede kalış süreleri ile dilatasyon gerektiren anastomoz darlığı, postoperatif ses kısıklığı, tedavi gerektiren dumping bulguları oranları ÖA grubunda KÖD  grubuna göre yüksek saptandı.KÖD grubunda sintigrafik mide boşalımı ve metoklopramid kullanımı daha sıktı.Postoperatif 1-2. yıllar arasında yapılmış kan biyokimya tetkiklerinde hemoglobin,Fe,FeBK,Ferritin,B12,folik asit,glukoz ve prealbumin açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:GT sonrası ÖA olgularında erken dönem yara iyileşmesi KÖD grubuna göre daha sorunludur. ÖA grubunda dumping bulguları, KÖD grubunda ise mide boşalım sorunları daha sık gözükmektedir. GT sonrası nutrisyonel durum açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır.

Oral Presentation - 41

Functional and metabolic outcome of gastric transposition patients in the medium term

Z Dökümcü, G Şakul, E Divarcı, C Özcan, HA Erdener

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introductıon: We aim to examine the functional and metabolic statesof the patients undergone gastric transposition (GT) for oesephagus replacement.
 
Patients and methods: Records of 23 consecutive oesephageal atresia and 13 corrosive oesephageal stricture cases undergone  GT between November 2012-June 2017 were retrospectively investigated. Demographic data, diagnosis, accompanying operation preferances, post-operative clinical features, biochemical and radiologic work-up of the cases were examined. Cases were classified and compared according to their diagnosis. 
Findings: There was 36 patients, medium surgery age was 43,8±39,6 months and girl/ boy ratio was equal. There are accompaning pathologies on 13(%36,1) patients. Twenty eight(77,8%)  had gastrostomies and 19(52,8%)  had esophagostomies. 30(83,3%) procedures open, 6 procedures were performed laparoscopically. Retrosternal tunnel was used in 29, posterior mediastene used in 7 patients. Pyloroplasty and jejunostomies didnt performed in 13(36,1%) patients. One major (tracheoesophageal fistula) an two minor (bleeding and pneumothorax) intraoperative complications were developed(8,3%). 4(11,1%) patient needed dilatation because of anastomotic stricture, 4(11,1%) had anastomotic leakage which healed spontaneously. Median duration of follow up was 26,7±16,5 months. During this time 3(8,3%) patients needed pyloric dilatation, 5(13,9%) needed metoclopramide and 2(5,6%) patients needed medication because of dumping syndrome

Results: Wound healing after GT in EA group is more problematic than COD group in the early period. While dumping symptoms are mostly seen in EA group, gastric emptying problems seem to be more frequent in COD group.

Kapat