Olgu Sunumu - 3

Testisin nadir görülen anomalisi; transvers ektopik testis, bir olgu sunumu

S Demir*, İ Özmen*, A Ertürk*, Y Günal*, M İnal**

*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Transver ektopik testis (TET) çok nadir görülen bir testis anomalisidir. Bu yazımızda, sol tranvers ektopi nedeniyle opere ettiğimiz 12 yaşında erkek hastayı sunuyoruz.

Olgu: Sünnet için getirilen 12 yaşında erkek hastanın yapılan muayenesinde sağ testisin non-palpabl olduğu ve sol hemiskrotumda iki testisin palpe edildiği görüldü. Sağ hemiskrotum hipoplazik idi. Anamnezinde 2 yaşında sol inguinal herni onarımı yapıldığı öğrenildi. Palpasyon ile sol inguinal kordun kalın olduğu görüldü. Ultrasonografik incelemede, sol inguinal kanalda iki spermatik kord’un olduğu, sağ spermatik kordun görülmediği ve her iki testisin normal boyutlarda ve sol hemiskrotum içinde yerleştiği, sağ hemiskrotumun boş olduğu görüldü. Laparaskopik incelemede sağ spermatik kordun sağ internal ringe girmediği, sol internal ringe uzanıp sol spermatik kord ile birlikte sol internal ringe girdiği görüldü. İnguinal eksporasyonda her iki testisin spermatik kord elemanlarının ve vas deferenslerinin mevcut ve sağlam olduğu görüldü. Skrotal rapheden vertikal insizyon ile girildi. Altta yerleşik testis sağ hemiskrotumda hazırlanan subdartos poşuna yerleştirilip, tespit edilerek transseptal orşiyopeksi yapıldı. Üstteki testiste sol hemiskrotumda tespit edildi. 3 ay sonraki kontrolde her iki testis skrotumda normal yerlerinde yerleşik idiler. Ultrasonografide her iki testisin normal boyutlarda olduğu görüldü.

Tartışma: TET,  her iki testisin aynı tarafta tarafta bulunmasıdır. Çok nadir görülür. İlk defa tanımlandığı 1886 yılından beri 100 civarında olgu bildirilmiştir. Etiyolojisi bilinmemektedirEn sık eşlik eden anomaliler inguinal herni (%98) ve persistan Müllerian ductus sendromudur (%30). . Üç tipi tarif edilmiştir. En sık inguinal herninin eşlik ettiği tip 1 görülür. Bizim olgumuzda tip 1 idi. Tanı ultrasonografi ve laparaskopik eksplorasyon ile konabilir. Tanı konduktan sonra testislerden biri diğer hemiskrotumda tespit edilerek transseptal orşiyopeksi yapılır.

Case Report - 3

A rare anomaly of the testis; Transverse ectopic testis, a case report

S Demir*, İ Özmen*, A Ertürk*, Y Günal*, M İnal**

*Kırıkkale University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Kırıkkale University Faculty Of Medicine, Department of Radiology

Aim: Transfer ectopic testis (TET) is a very rare testicular anomaly. We present a 12-year-old male patient who had right-transverse testicular-ectopia and we operated. 

Case: A 12-year-old male patient presented for circumcision, the right-testicle was non-palpable and two testicles were palpated in the left-hemiscrotum. Right-hemiscrotum was hypoplasic. It was learned the patient was operated for left-inguinal hernia repairing at the age 2. It was seen with palpation the left-inguinal cord was thick. On ultrasonographic examination, there were two spermatic cord in the left-inguinal canal, right-spermatic cord wasn’t observed in right-inguinal canal, and both testicles were placed in normal size in the left-hemiscrotum and the right-hemiscrotum was empty. Laparoscopic examination revealed the right spermatic cord didn’t enter the right-internal canal and extended to the left-internal ring and entered the left internal-sling along with the left spermatic cord. Inguinal exploration revealed the spermatic cord elements and vas deferens of both testes were present and robust. The underlying testis was placed in the subdartos pouch which prepared in the right-hemiscrotum, and transseptal-orchiopexy was performed. The upper testicle was left in the left-hemiscrotum. At the 3-month follow-up, both testes were located in their normal locations in the scrotum. Ultrasonography revealed both testicles were in normal size.

Discusion: TET is that both testes are on the same side. It is very rare. About 100 cases have been reported since 1886, when it was first defined. Etiology is unknown. The most common accompanying anomalies anomalies were inguinal hernia (98%) and persular Müllerian ductus syndrome (30%). . Three types have been described. The most common type 1 is associated with the inguinal hernia. Our case was type 1. The diagnosis can be made by ultrasonography and laparoscopic exploration. Once diagnosed, one of the testes is detected in the other hemiscrotum and transseptal orchiopexy is performed.

Kapat