Sözlü Sunum - 86

OKUL TATİLİ DÖNEMLERİNİN ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARIN NİCEL VE NİTEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

S Abidoğlu, G Karagüzel, C Boneval, M Melikoğlu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Çocuk cerrahisi polikliniğine başvuran olgu sayılarının ve özelliklerinin dönemsel olarak değiştiği gözlenmekle birlikte bu konudaki güncel bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada polikliniğimize başvuran olguların okul tatili dönemleri göz önüne alınarak irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda olguların başvuru dönemleri birer haftalık üç gruba ayrılmıştır. Grup 1: Yarıyıl tatil dönemi (Ocak 2017). Grup 2: Eğitim-öğretimin aktif olduğu dönem (Nisan 2017). Grup 3: Yaz tatili dönemi (Haziran 2017). Her bir grupta yer alan hastaların sayısı, yaşı, cinsiyeti ve başvuru nedenleri (hastalıkları) incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmamızda toplam 399 olgu değerlendirildi. Grup 1’de 175 (124 E, 51 K), grup 2’de 70 (45 E, 25 K) ve grup 3’de 154 olgu (118 E, 36 K) vardı. Erkek olgularının oranı grup 1’de %71, grup 2’de %64 ve grup %77 olarak bulundu. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildi.

GRUPLAR

Okulöncesi

(0-6 yaş)

İlköğretim

(7-14 yaş)

Lise

(15-18yaş)

Grup 1 (n=175)

105 (%60)

58 (%33)

12 (%7)

Grup 2 (n=70)

44 (%63)

21 (%30)

5 (%7)

Grup 3 (n=154)

94 (%61)

51 (%33)

9 (%6)

 

Olgular başvuru nedeninin sıklığına göre değerlendirildiğinde Grup 1’de genitoüriner hastalıkların oranı %44 olup olguların %17’sinin sünnet istemi ile başvurduğu belirlendi. Grup 2’deki olguların %48’inde genitoüriner sistem, %20’si abdominal bölge ve %17’si inguinal bölgeyi ilgilendiren sorunlar saptandı. Grup 3’deki hastaların %30’unu genitoüriner sistem sorunları ve %22’sini sünnet istemi olan olgular oluşturmaktaydı.

Sonuçlar: Tatil dönemlerinde polikliniğimize başvuran olgu sayısı, grupları arasında belirgin bir cinsiyet ve yaş farkı olmaksızın ciddi derecede artmaktadır. Bu artış yarıyıl tatilinde daha belirgin olup genitoüriner sistem bozuklukları tüm dönemlerde en sık başvuru nedeni olmuştur. Poliklinikte görev yapan sağlık personelinin sayı ve özelliklerinin dönemsel özellikler dikkate alınarak düzenlenmesi yararlı olabilir. 

Oral Presentation - 86

EFFECT OF SCHOOL HOLIDAY PERIODS ON QUANTITAVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF POLICLINIC PATIENTS IN PEDIATRIC SURGERY

S Abidoğlu, G Karagüzel, C Boneval, M Melikoğlu

Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya

Background/Aim: Although it is observed that the number and characteristics of outpatient cases in pediatric surgical departments changes periodically, our current knowledge upon this subject is very limited. In this study, it was aimed to examine the cases that applied to our polyclinic by considering the school holidays periods.

Materials and Methods: The application periods of cases in our study were divided into three groups of one week. Group 1: Semester holiday (January 2017). Group 2: The period when education is active (April 2017). Group 3: Summer holiday period (June 2017). The number, age and sex of the cases, and the reason for referral (disease) in each group were examined.

Results: A total of 399 cases were evaluated in our study. There were 175 (124 E, 51 K) in group 1, 70 (45 E, 25 K) in group 2 and 154 cases (118 E, 36 K) in group 3. The incidence of male cases was 71% in group 1, 64% in group 2 and 77% in group 2. The distribution of the cases according to age groups is shown in the table below.

GROUPS

Preschool Period

 (0-6 age)

Elementary Education (7-14 age)

High School

(15-18 age)

Group 1 (n=175)

105 (60%)

58 (33%)

12 (7%)

Group 2 (n=70)

44 (63%)

21 (30%)

5 (7%)

Group 3 (n=154)

94 (61%)

51 (33%)

9 (6%)

 

When the cases were evaluated according to the frequency of referral reason, the rate of genitourinary diseases in group 1 was 44%, and 17% of the cases applied with circumcision request. In Group 2, 48% of cases had genitourinary diseases, 20% had abdominal disorders and 17% had inguinal region problems. In Group 3, 30% of the patients had genitourinary problems and 22% had circumcision request.

Conclusion: The number of patients who applied to our outpatient clinic during the holiday periods increased substantially with no marked difference among the groups in terms of patients’ gender and ages. This increase was more distinct during the semester holiday, and genitourinary disorders were the most frequent cause of admission in all periods. It may be useful to organize the number and qualifications of the health personnel working in the policlinic by considering the periodic characteristics.

Kapat