Sözlü Sunum - 18

ÇOCUKLARDA ANAL FİSTÜLLERİN CERRAHİ YÖNETİMİ

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

Amaç: Çalışmamızın amacı kliniğimizde 1988 – 2017 yılları arasında anal fistül tanısı ile tedavi edilmiş olan hastalarımızın sonuçlarını sunmaktır

 

Materyal – Metod: 1988 – 2017 yılları arasında opere edilmiş olan 50 hasta; yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, fistül yerleşimi, yandaş hastalık olup olmadığı, preoperatif tetkik varlığı, uygulanan cerrahi teknik, taburculuk ve takip süreleri ile komplikasyon varlığı açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastalarımızın ortalama yaşı 6.4 yaş idi (1.5ay – 17 yaş), Kız/Erkek oranı: 3/47 idi. Hastalarımızın başvuru şikayetleri perianal şişlik ve kızarıklık ile perianal pürülan akıntı olmuştur. Preoperatif tetkik olarak 6 hastamıza pelvik MR yapıldığı görülmektedir. Fistüllerin 4 tanesi suprasfinkterik ve transsfinkterik yerleşimli iken geri kalanları distal yerleşimli idi. 3 hastamızda birden fazla fistül traktı mevcut idi. Eşlik eden hastalık olarak 1 hastamızda ülseratif kolit, 4 hastamızda ağır immün yetmezlik, 1 hastamızda AML saptandı. Uygulanan teknik olarak bakıldığında seton uygulaması 15 hastaya, fistülotomi uygulaması 31 hastaya ve her iki teknik birlikte 4 hastaya uygulanmıştır. Hastalarımızın taburculuk süreleri ortalama 2.3 gün (1 – 5 gün) ve takip süreleri ortalama 4.4 ay idi (1 – 14 ay).  Komplikasyon oranımız %4.2 idi. Komplikasyon olarak komplike ve birden fazla fistülü olan 2 hastada nüks fistül ve 1 hastada fistülotomi operasyonunu takiben komplike pilonidal sinüs ile ilişkili yeni bir fistül gelişimi saptanmıştır.

 

Sonuç: Fistülotomi uygulaması çocuklarda oldukça etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Seton uygulamasının aksine tek bir girişim ile yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür.

 

Oral Presentation - 18

THE SURGICAL TREATMENT OF ANAL FISTULA IN CHILDREN

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

THE SURGICAL TREATMENT OF ANAL FISTULA IN CHILDREN

 

AIM;  We present the results of our patients treated with anal fistula between  the years of 1988 and 2017 in our clinic.

 

MATERIALS - METHODS: Fifty patients who were operated between 1988 and 2017 were retrospectively evaluated up to their age, sex, complaints of admission, presence of fistula, comorbid disease, preoperative examination findings , surgical technique, discharge and follow - up period and the presence of complication.

 

RESULTS; The mean age of our patients was 6.4 years (1.5 months to 17 years) and the ratio of female to male was 3/47.

The complaints of our patients were perianal swelling and redness and perianal purine discharge. Pelvic MRI was performed as  preoperative evaluation for  6 patients.

Four of the fistulas were suprasphincteric and transsphincteric, while the rest of the fistulas were placed distally.

In 3 of our patients , more than one fistula tract were present . Ulcerative colitis in 1 patient, severe immunodeficiency in 4 patients and AML in 1 patient  was seen as comorbid diseases. As operation  technique, “Seton” was applied to 15 patients, “Fistulotomy” for  31 patients and both techniques were applied for  4 patients. The mean discharge time was 2.3 days (1 - 5 days) and the mean follow - up period was 4.4 months (1 - 14 months). Our complication rate was 4.2%. As complications ; a recurrent fistula in two patients with more than one fistula,and complicated fistula and a fistulotomy operation in 1 patient followed by a complicated pilonidal sinus associated new fistula development.

 

CONCLUSION; Fistulotomy is a safe and effective treatment method in children. Unlike seton application, it is possible to have  good results on first attempt.

Kapat