Sözlü Sunum - 48

AKCİĞER KİST HİDATİĞİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ YÖNETİM..10 YILLIK DENEYİMİMİZ

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, AN Gürpınar, H Doğruyol

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

AKCİĞER KİST HİDATİĞİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ YÖNETİM..10 YILLIK DENEYİMİMİZ

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde 2007 – 2017 yılları arasında Akciğer Kist Hidatiği tanısı ile opere edilmiş olan hastalarımıza uyguladığımız cerrahi tekniklerin sonuçlarını ve en sık tercih ettiğimiz yöntemi sunmak ve bununla birlikte klinik deneyimimizi sunmaktır.

Materyal – Metod: 2002 – 2017 yılları arasında kliniğimizde opere edilmiş olan 27 hasta; yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, tanı yöntemi, kistin yeri, sayısı ve bulguları, uygulanan cerrahi teknik, eşlik eden hastalıklar, komplikasyon varlığı ve takip süreleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Opere edilen 27 hastamızın yaş ortalaması 9.6 yaş idi (4 – 17 yaş). Kız/Erkek oranı:7/20’dir. Hastaların başvuru şikayetleri sıkılık sırasına göre; öksürük (n:12), göğüs ağrısı (n:8), karın ağrısı (n:5), döküntü (n:2) idi. Radyolojik görüntüleme amaçlı hastalarımıza PA-AC grafisi, Abdominal ultrasonografi ve Toraks Tomografisi çekilmiş ve hastalar serolojik açıdan tetkik edilmişlerdir (E.IHA). Hastalarımızın tamamına operasyon öncesi en az 2 kür (3hafta kullan 1 hafta ara ver) şeklinde ve post-operatif dönemde en az 6 ay albendazol kullandırılmıştır. Kistler 12 hastada sol, 12 hastada sağ taraf ve 3 hastada bilateral yerleşimli idi. 13 hastada orta-alt lob yerleşimli kistler görülürken 14 hastada kistler üst lob yerleşimli idi. 7 hastamızda birden fazla kist mevcuttu. Kist boyutları 2cm ile 25cm arasında değişiklik göstermekte idi. 12 hastamızda kistlerin bronşial açılım gösterdiği görülmüş ve bu hava kaçakları primer onarılmıştır. 7 hastamızda kist kaviteleri pürülan materyal ile dolu olup enfekte olmuş olan bu kistler çevre parankime ve toraks duvarına belirgin yapışıklık göstermekte idi. 10 hastamızda beraberinde karaciğer kist hidatiği de saptanmış, akciğer kist hidatiğinin tedavi edilmesini takiben bu hastalarımıza perkütan ve/veya açık cerrahi ile müdahele edilmiştir.  Hastalarımıza cerrahi teknik olarak Parsiyel kistektomi (kistotomi + marsupializasyon) (n:6), Total kistektomi (n:5), Lobektomi – Segmentektomi (n:4), Kistotomi + Kapitonaj (n:12) uygulanmıştır. Komplikasyonlarımız değerlendirildiğinde; Total kistektomi ve Segmentektomi yapılmış olan 2 hastada re-torakotomi yapılarak kontrol edilmeyi gerektiren kanama, Kistotomi+Marsupializasyon yapılan 1 hastada re-torakotomi yapılarak onarılan hava kaçağı, yine aynı tekniğin uygulandığı 1 hastada önce hava kaçağı onarımı ve daha sonra aynı hastada bronkoplevral fistül onarımı görülmektedir. Hastalarımızın ortalama takip süresi ortalama 38 ay (2ay – 10 yıl) idi.

 Sonuç: Akciğer kist hidatiği tanısı alan hastalarda uygulanabilecek bir çok cerrahi alternatif bulunmaktadır. Klinik deneyimimize göre; lobektomi / segmentektomi gerektirecek kadar büyük olmayan kist hidatik vakaları için; kistotomi, kist içeriğinin aspirasyonu, varsa germinatif membranın çıkarılması ve varsa hava kaçaklarının onarılmasını takiben rezidüel kistik kavitenin kapitone edilerek kapatılması komplikasyonları önleme adına en uygun yöntemdir.

Oral Presentation - 48

10 YEARS EXPERIENCE ON SURGICAL MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF HYDATID CYST OF THE LUNG

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, AN Gürpınar, H Doğruyol

Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

10 YEARS EXPERIENCE ON  SURGICAL MANAGEMENT IN THE TREATMENT OF HYDATID CYST OF THE LUNG

 

AIM;  The aim of this study is to present the results of our patients who have been diagnosed with pulmonary cyst hydatid disease between 2007 and 2017 and our clinical experience.

 

MATHERIALS AND METHODS; Between 2002 and 2017, 27 patients were evaluated retrospectively up to the their age, gender, complaints of admission, diagnostic method, cyst location, number and findings, applied surgical technique, accompanying diseases, complication and follow-up period .

 

RESULTS; The mean age of 27 patients who were operated ,was 9.6 years (4 - 17 years). The ratio of  female/ male  is 7/20. The complaints of the patients according to the frequency ; Cough (n: 12), chest pain (n: 8), abdominal pain (n: 5), rash (n: 2) PA-AC graphy, abdominal ultrasonography and thorax tomography were taken for the radiological imaging purposes and the patients were serologically examined (E.IHA).

All of our patients were given at least 2 cures (1 drug free week for each 3 weeks) preoperative period and and at least 6 months albendazole for post-operative. Cysts were in right lobe for 12 patients, left lobe for 12 patients and bilateral in 3 patients. In 13 patients, mid-lower lobe cysts were seen, whereas in 14 patients, cysts were located in the upper lobe. There were more than one cyst in 7 patients. Cyst sizes ranged from 2 cm to 25 cm. In 12 of our patients, cysts showed bronchial dilatation and these air leaks were repaired.

In 7 of our patients, the cyst cavities filled with purulent material and these infected cysts presented with marked adhesion to peripheral parenchyma and the thoracic wall. In 10 of our patients, liver cyst hydatidosis was also diagnosed and these patients were interfered with percutaneous and / or open surgery following the treatment of lung cyst hydatid. Partial cystectomy (cystotomy + marsupialisation) (n: 6), total cystectomy (n: 5), lobectomy - segmentectomy (n: 4) and cystotomy + capitonage (n: 12) were applied as surgical techniques.

When our complications are evaluated; In 2 patients who underwent total cystectomy and segmentectomy, re-thoracotomy was performed and had hemorrhage that was required to be controlled. In 1 patient who underwent cystotomy + marsupialization, air leak was repaired by rethoracotomy. In another patient who had the  sameoperation technique , air leak repair was performed first and then bronchopleural fistula repair was performed. The average follow-up period of our patients was 38 months (2 months - 10 years).

CONCLUSION;  There are many surgical alternatives to lung cyst hydatid disease. According to our clinical experience;  Cystotomy, aspiration of the cystic content, removal of the germinative membrane and repair of the air leak if there is a capitonnage of the residual cystic cavity is the most appropriate method to prevent complications

Kapat