Poster - 110

APPLE PEEL DEFORMİTESİ OLAN HASTALARIMIZDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

APPLE PEEL DEFORMİTESİ OLAN HASTALARIMIZDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

 

Amaç: Kliniğimizde intestinal atrezi tanısı ile opere edilen ve “apple peel” deformitesi saptanmış olan hastalarımızla ilgili klinik deneyimimizi sunmayı amaçladık

 

Materyal – Metod:  2007 – 2017 yılları arasında “apple peel” deformitesi tanısı almış olan 4 hastanın verileri retrospektif olarak, cinsiyet, antenatal tanı varlığı, preoperatif tanı yöntemi, peroperatuar bulgular, postoperatif pasajın başlaması, beslenmeye başlanma ve takip süreci, komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: 4 olgumuzun bulguları şöyle idi;

1.Olgu: Antenatal gastroşisiz tanısı olan, doğumu takiben opere edilen hastamızda ileal seviyede apple peel deformitesi ve gastroşizis mevcut idi. End ileostomi ve gastroşizis primer onarımı yapılan hastamız ostomisi çalışınca beslenmiş, yaklaşık 15.günde taburcu edilmiş, takip eden süreçte de ostomisi kapatılarak sorunsuz izlenmiştir.

 

2.Olgu: Antenatal ileal dilatasyonları tespit edilmiş olan ve doğumu takip eden 3.gününde opere edilen hastamızda proksimal jejunal atrezi ve ileal seviyede apple peel deformitesi mevcuttu. Primer anastomoz yapılan ve yaklaşık 2.haftada beslenmeye başlayan olgumuza postoperatif 40.günde brid ileus tanısı ile bridektomi ve 20cm rezeksizyon anastomoz  uygulanmıştır. Bu hastamız ikinci postop 2.haftada beslenmiş ve şifa ile taburcu edilmiştir.

 

3.Olgu: Antenatal tanısı olmayan, 4.gününde laparatomi yapılan ve jejunal seviyede atrezi ve distalinde de apple peel deformitesi saptanan hastamıza da primer anastomoz uygulanmıştır. Yaklaşık 3.haftada oral beslenen ve şifa ile taburcu edilen bu hastamız taburculuktan 2 hafta sonra volvulus tablosu ile başvurmuş, yapılan laparatomide apple peel deformitesine sahip ansların nektorik olduğu görülmüş ve geride yaklaşık 45cm ince barsak ansı kalacak şekilde rezeksiyon ve ostomi uygulaması yapılmıştır. Takip eden süreçte kısa barsak sendromu tanısı ile izlenen olgunun ostomisi kapatılmış, yakın takip ile izlenmiştir. Hastamız şu anda 7 yaşında olup oral beslenme ile büyüme gelişmesini sağlayabilir durumdadır.

 

4.Olgu: Antenatal tanısı olmayan bu hastamızda da proksimal jejunal atrezi ve distalinde apple peel deformitesi mevcuttu. Primer anastomoz yapılan ancak pasaj sağlanamayan, iki kez yapılan pasaj grafisinde anastomoz hattı salim ve geniş olan ancak proksimalinde belirgin dilatasyonu sebat eden olguya postop 90.gününde tekrar laparatomi yapıldı ve dilate olan proksimal jejunal ansa stapler tapering yapıldı ve gastrostomi açılması uygulandı. Bu hastamızın takip ve tedavisi hali hazırda kliniğimizde yatarak devam etmektedir.

 

Hastalarımızın hiç birine primer gastrostomi uygulanmadı. Hastalarımız beslenene kadar TPN desteği aldılar ki bu süre 10 gün ile 92 gün arasında değişmektedir. Primer cerrahi esnasında hiçbir hastamızda rezeksiyon anastomoz yapılmadı.

 

Sonuç: Nadir görülen bir anomali olan “apple peel” deformitesi onarımında primer anastomoz etkin ve ilk tercih edilmesi gereken yöntemdir. Gereklilik halinde tapering primer veya sekonder cerrahi seçenek olarak uygulanabilir.

 

 Bu deformiteye sahip olguların ince barsakları yalnızca ileokolik arterden beslendikleri ve kıvrımlı bir mezo yapısında sahip olduklarından, bizim serimizdeki 1 hastada da olduğu gibi volvulus riski taşımaktadır. 

Poster - 110

CLINICAL EXPERIENCE IN OUR PATIENTS WITH APPLE PEEL DEFORMITY

F Çelik, A Parlak, HM Ürekli, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol

Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

CLINICAL EXPERIENCE IN OUR PATIENTS WITH APPLE PEEL DEFORMITY

 

AIM;  The aim of this study to present our clinical experience with our patients who had operation  with  the intestinal atresia and were diagnosed with apple peel deformities.

 

MATERIALS AND METHODS; Between  the years of 2007 and 2017; four patients who were diagnosed as "apple peel" deformities were evaluated retrospectively as with their  gender, presence of antenatal diagnosis, preoperative diagnostic method, peroperative findings, initiation of postoperative passageway, nutritional initiation and follow up process and complications.

 

Findings: The findings of 4 cases were as follows;

 

Case 1: Apple peel deformity and gastroschisis were present at ileal level in our patient who has antenatally diagnosed with gastroschisis .End ileostomy and gastroschisis were performed. After the passage of the ostomy , the patient had oral feeding. and discharged at approximately 15 days and the ostomy was closed in the following process.

 

Case 2: Patient with antenatal ileal dilatation who was operated  on postnatal day 3, had proximal jejunal atresia and apple peel deformity at ileal level. We performed  primary anastomosis and on postoperative day 40 bridectomy with and 20 cm resection  anastomosis was performed This patient was fed the 2nd week postop and was discharged by healing

 

Case 3. 3. Case: Primary anastomosis was applied to the patient who had no antenatal diagnosis, laparotomy was performed  on the 4th day. He had atresia at jejunal level and apple peel deformity at distal. The patient was admitted to our hospital with the symptoms of volvulus 2  weeks after the discharge .The adjacent segments  of the apple peel deformities was observed as necrotic , resection anastomosis and ostomy were performed to leave the the lenght of 45 cm  small intestine  to the anus. After discharge  the diagnosis of short bowel syndrome, followed by close follow-up. Then ostomy closure was performed. Our patient is now 7 years old and can provide growth by oral nutrition.

 

Case 4: This patient with no antenatal diagnosis had proximal jejunal atresia and distal apple peel deformities. The patient underwent a primary anastomosis but no passage was obtained, On our contrast imaging the anastomosis line was large enough  but  there was clear proximal dilatation. The patient underwent laparotomy at the 90th postoperative day and dilated proximal jejunal anastomosis stapler tapering + gastrostomy was performed. Follow-up and treatment of this patient is still continuing in our clinic.

 

None of our patients underwent primary gastrostomy. Our patients receive TPN supplements until they are fed, which varies from 10 days to 92 days. No resection anastomosis was performed in any of our patients during primary surgery.

 

CONCLUSION:  Primer anastomosis is effective and first choice method for repairing apple peel deformity which is a rare anomaly. If necessary tapering primer or secondary surgery can be applied as an option.

 

  Since the small intestines of these deformities are only fed from the ileocolic artery and have a meandering mesenteric  structure, volvulus risk is present as it is in our 1 patient in our series.

 

Kapat