Video Sunum - 4

Laparoskopik nissen fundoplikasyonu yapılan hastalarda gastrostomi yöntemi olarak (PEG) perkütan endoskopik gastrostomi uygulaması

BD Demirel, Ü Bıçakcı, S Hancıoğlu, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç :Laparoskopik nissen fundoplikasyonu uygulanan bir çok hastada eş zamanlı olarak gastrostomi uygulanması gereklidir. Bu video sunumunda laparoskopik nissen fundoplikasyonu ameliyatı yapılan hastada gastrostomi yöntemi olarak laparoskopi kılavuzluğunda perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulaması sunuldu.

Olgu: 8 yaşında, 15 kg ağırlığında, nörolojik defisiti, gastroözofajial reflü hastalığı ve oral alma güçlüğü olan hastaya nissen fundoplikasyonu ve gastrostomi ameliyatı planlandı. Hastaya laparoskopik nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılarak laparoskopi kılavuzluğunda PEG katateri takıldı. Postoperatif takibinde sorun olmadı.

Sonuç: Laparoskopik nissen fundoplikasyonu ameliyatında eş zamanlı olarak PEG uygulaması kolay, güvenli ve uygulanabilir bir seçenektir.

Video Presentation - 4

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) as a gastrostomy method in patients undergoing laparoscopic nissen fundoplication

BD Demirel, Ü Bıçakcı, S Hancıoğlu, F Bernay, E Arıtürk

Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Purpose: In many patients undergoing laparoscopic nissen fundoplication, simultaneous gastrostomy is necessary. In this video presentation, percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) was introduced in laparoscopy guidance as a gastrostomy method in a patient undergoing laparoscopic nissen fundoplication.

Case: An 8-year-old 15 kg patient with neurological impairment, gastroesophageal reflux disease and oral intake problem was planned for nissen fundoplication and gastrostomy surgery. The patient underwent simultaneous upper gastrointestinal system endoscopy with laparoscopic nissen fundoplication. PEG catheter was inserted in the laparoscopy guide. There was no problem in the postoperative follow-up.

Conclusion: Simultaneous PEG application in laparoscopic nissen fundoplication surgery is an easy, safe and feasible choice.

Kapat