Video Sunum - 11

Korozif özofagus darlığı tedavisinde torakoskopi ve SILS yardımlı özofajektomi ve gastrik transpozisyon: Video sunumu

Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, HA Erdener

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Torakoskopik özofajektomi  ile birlikte aynı seansta SILS gastrik transpozisyon uygulanan İngilizce literatürdeki ilk olgudaki deneyimimizin sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: Akut korozif özofagus yanığı nedeniyle kliniğimize başvuran 2,5 yaşında erkek olguya, 8 ay süreyle uygulanan dilatasyon ve topical mitomisin C tedavisine cevap vermeyen uzun segment özofagus darlığı ve kronik sıvı aspirasyonu nedeniyle replasman kararı verildi. Olguya önce sol dekübit pozisyonunda 3 port ile sağ torakoskopi uygulanarak hasarlı özofagus tüm posterior mediasten boyunca serbestleştirildi. Ardından sırt üstü yatar pozisyonda göbek hizasında tek insizyondan batına yerleştirilen Octoport™ yardımıyla mide tamamen serbestleştirilerek diyafragma hiatusu hazırlandı. Son olarak boyun diseksiyonu ile özofagus askıya alınarak total özofajektomi uygulandı ve yukarı çekilen mide fundusunun tepe noktası proksimal özofagusa anastomoze edildi. Anastomoz sonrası batına dönülerek mide antrum seviyesinde diyafragma kruslarına bilateral tespit edildi. Operasyon süresi 6 saat idi. Peroperatif komplikasyon olmadı. Postoperatif 2. gün ekstübe edilen, 7. gün oral beslenmeye geçen olgu sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç: Özofajektomiyle birlikte gastrik transpozisyon prosedüründe; özofagusun kontrollü olarak serbestleştirilmesi için torakoskopi, midenin direct görüş altında serbestleştirilmesi, yerleştirilmesi ve fiksasyonu için ise tek insizyonlu laparoskopi mükemmel avantaj sağlamaktadır.

Video Presentation - 11

Thoracoscopy and SILS assisted esophagectomy and gastric transposition

Z Dökümcü, E Divarcı, C Özcan, HA Erdener

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: To present the first case of thoracoscopy and SILS assisted esophagectomy and gastric transposition in English literature.

Case: A 2.5 years-old boy with persistent long-segment corrosive esophagus stricture and chronic aspiration necessitated esophageal replacement at the end of eight months of dilatation programme including topical mitomycin-C application. Strictured esophagus was freed along the posterior mediastinum via right thoracoscopic esophagectomy in the first phase of the operation. Following positioning, stomach was prepared for transposition via SILS approach using Octoport™. In the third phase, native esophagus was dissected, excised and gastric transposition and a single layer esophagogastric anastomosis was performed through the left neck incision. Operation was terminated after bilateral gastric fixation suturing at the hiatal level. Operation time was six hours and there was no perioperative complication. The child was extubated on second and fed on 7th postoperative days.

Conclusion: Thoracoscopic esophagectomy provides perfect advantage for secure esophageal dissection and SILS assisted gastric transposition is safe and efficient in patients with severe corrosive esophageal strictures.   

Kapat