Poster - 19

Nadir görülen aksiller ve intermamarian pilonidal sinus: üç vaka sunumu

N Malbora, MO Öztürk, MM Yıldız

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

Giriş: Günümüzde beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ve sedanter yaşam sebebiyle pilonidal sinus hastalığı adölesan dönemde sık görülmektedir. En sık sakrokoksigeal yerleşim göstermekle birlikte aksillada, umbilikusta ve intermamarian bölgelerde de izlenebilmektedir. Hastanemize başvuran aksilla ve intermamarian bölgede pilonidal sinus olgularını sunmayı amaçladık.

Hastalar ve yöntem: Hastanemize biri aksillada ikisi intermamarian bölgede şişlik ve ara ara akıntı şikayetiyle başvuran üç hasta pilonidal sinus nedeniyle opere edildi.

Bulgular: Hastaların tümü kızdı ve adölesan dönemdeydi (14-17 yaş). Hastaların tümünün vücut kitle indeksi normalin üstündeydi (vücut kitle indeksleri; 26, 25,8 ve 27). Meme altı katlantıdan ve meme başı hizasından yapılan ölçümler sonucu intermamarian pilonidal sinüsü olan hastaların ‘C cup’ meme ölçüsüne sahip olduğu görüldü. Tüm hastalara kist eksizyonu ve primer onarım uygulandı. Patolojik incelemede aksilla örneğinde kıl folikülleri ve yaygın yangısal hücreler görülürken intermamarian pilonidal sinus örneklerinde sadece yaygın fibrosis ve yangısal hücreler saptandı. Postoperatif herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Sonuç: Obezite ve sedanter yaşam sonucu çocuklarda pilonidal sinus sık görülmeye başlanmıştır. Fazla kilolu çocuklarda koltuk altının ve intermamarian bölgenin baskı altında kalması, dermatit ve maserasyonu artırdığı, bunun sonucunda da pilonidal sinus oluştuğu görülmektedir. Meme boyutlarının büyük olması da pilonidal sinus oluşumda kolaylaştırıcı bir faktördür. Topikal kristalize fenol ve flep kaydırma gibi yöntemler bulunsa da kozmetik sonuçlar ve komorbidite açısından bakıldığında nadir görülen aksilla ve intermammarian pilonidal sinus olgularında primer onarım tercih edilmektedir.

Poster - 19

Rare cases of axillary and intermammarian pilonidal sinus: presentation of three cases

N Malbora, MO Öztürk, MM Yıldız

Çiğli Training Hospital

Introduction: Today, as global changes in life styles, pilonidal sinus is frequently seen in adolescents. Most of pilonidal sinus cases are located in sacrococcigeal area; rarely it may also be found in axillary, umbilical and intermammarian areas. Here, we report three cases of axillary and intermammarian pilonidal sinuses.

Patients and method: Three patients (two intermammarian and one axillary) were admitted to our hospital with swelling and transient drainage complains who are eventually operated for pilonidal sinus.

Results: All there patients were female and they were adolescents (aging between 14-17 years old). The body mass indices (BMIs) were above normal (26, 25.8 and 27). As the measurements of mammarian groove and the circumferences of nipple levels revealed that all patients had ‘C cup’ breast sizes. Cyst excision and primary repair are done to all patients. On pathologic examination, axillary specimen revealed hair follicules with disseminated inflammatory cells whereas only inflammatory cells were found in intermammarian pilonidal sinus specimen. Postoperative complications were not observed.

Discussion: The increased pressure on axillary and intermammarian area in overweight children leads to local dermatitis and maceration resulting in pilonidal sinus. The bigger breast size is a facilitative factor for intermammarian pilonidal sinus. Topical crystalized phenol administration and flap surgeries are other treatments for pilonidal sinus; however, primary repair seems a good choice for surgery with less comorbidity and better cosmetic results.

Kapat