Poster - 7

Akıllı Telefonlar, Geniş Bant İnternet, Dijital Eğitim Kaynakları ve Tıp Fakültesi Öğrencileri

Ş Emre*, EA Kırlı**, M Malhasyan***, İ Altun****, S Celayir*

*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
****

Amaç:

Akıllı telefonlar, geniş bant internet, sosyal ağlar, bulut servisleri, anlık mesajlaşma uygulamaları ve dijital eğitim kaynaklarının Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından ne şekilde kullanıldığının sorgulanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce gruplardaki öğrenciler arasında yapılan anket çalışması ile öğrencilerin akıllı telefon, sosyal medya, anlık mesajlaşma, bulut servisleri, çevrimiçi veritabanları ve diğer digital eğitim kaynaklarını kullanımları sorgulanmış, bu konudaki avantaj ve dezavantajlar ile önerileri sorgulanmıştır.

 

Ankete 302 öğrenci katıldı. Katılımcıların 129’u 2.sınıf (43 İngilizce, 86 Türkçe), 193’ü 5 sınıfta (61 İngilizce, 112 Türkçe) idi. Katılımcılardan biri hariç tümü akıllı telefon kullanıyordu. İnternete girmek için ağırlıklı olarak akıllı telefonlar tercih edilirken (295/302), bunu dizüstü bilgisayarlar (191/302) tabletler (80/302) ve masaüstü bilgisayarlar (20/302) takip etmekteydi. Sadece 19 öğrenci (% 6) sosyal medya kullanmadığını bildirdi.  Daha önce Pubmed, Medscape, Uptodate, Google Scholar vb. digital kaynakları hiç kullanmamış 77 öğrenci (%25) vardı. İkinci sınıf öğrencilerinde oran %41 (İngilizce:%39 Türkçe:%44) iken beşinci sınıf öğrencilerinde bu oran % 14 (İngilizce:%7 Türkçe %18) idi. Öğrencilerin %49 web tabanlı eğitim kaynaklarının önemli, %39’u çok önemli olduğunu bildirmesine karşın halihazırda çevrimiçi kaynakları günlük pratikte kullanan öğrenci sayısı 63 tür (% 21).

 

Tartışma:

 

Tıp fakültesi öğrencileri arasında akıllı telefon çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternete erişim için mobil araçlar (akıllı telefon ve tablet) kişisel bilgisayarlara göre daha çok tercih edilmektedir. Öğrenciler sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaktadır. Çevrimiçi eğitim kaynaklarını kullanmada beşinci sınıflar ikinci sınıflara göre daha önde olup İngilizce gruplarda bu oran Türkçe gruplara göre daha yüksektir. Öğrenciler web tabanlı eğitime önem vermekle birlikte günlük pratikte alışılagelmiş kaynaklara göre (basılı kitaplar, ders notları vb) daha az tercih etmektedir.

Poster - 7

Smart Phones, Wide-rande Internet, Digital Educational Resources and Medical Students

Ş Emre*, EA Kırlı**, M Malhasyan***, İ Altun****, S Celayir*

* Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
****

Aim:

To investigate the usage conditions of smart phones, broad band internet, social networks, cloud services, instant messaging applications and digital educational resources by medical students.

Methods:

With use of a questionary form, usage habits for smart phones, broad band internet, social networks, cloud services, instant messaging applications and digital educational resources, advantages and disadvantages and their suggestions on these subjects were investigated for  second and fifth year of Cerrahpaşa medical Faculty Turkish and English program students.

Results:

Three hundred and two students were involved in the study. One hundred and twenty nine of the participants were second year (43 English, 86 Turkish), and 193 (61 English, 112 Turkish) were fifth year students. All students except one were using smart phones routinely. While smart phones were the first choice for internet surfing (295/302), they were followed by laptop computers (191/302), tablets (80/302) and desktop computers (20/302).

Only 19 students (6%) declared they do not use social media. Seventy seven of the students (25%) had not used digital resources such as Pubmed, Medscape, Uptodate, Google Scholar etc. This rate was 41% (39% English, 44% turkish) for second year students, whereas it was 14% (7%  English, 18% Turkish) for fifth grades. Despite the students noted they find web based educational resources significant (49%) and highly significant (39%), the number of the students that use online resources in a daily base was 63 (21%).

Discussion: Smart phones are broadly used among medical students. Mobile equipments (smart phones and tablets) are matter of choice for internet access when compared with personal computers. Students were using social media frequently. The usage rate of fifth grade students for online educational resources was higher when compared to the second year students and this rate was higher for English program students than Turkish program students.  

Despite the students declare that they care about web based education, they prefer them less in daily practice, when compared with the conventional resources.

Kapat