Sözlü Sunum - 65

Palpe edilemeyen testislere yaklaşım: Çok merkezli retrospektif analiz

Z Dökümcü*, K Polatdemir**, MO Öztan***, E Türk****, Ü Çeltik*, G Sözmez*****, A Sayan******, E Divarcı*, T Özdemir******, A Oral**, O Ergün*, İ Karaca*******, G Köylüoğlu***, G Özok*, A Çelik*

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
****İzmir Medicalpark Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
*****Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
******Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
*******İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Palpe edilemeyen testislere yaklaşım (PET) merkezler arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, genel PET'lere yaklaşım sonuçlarının değerlendirilmesidir. 

Hasta-Yöntem: İlimiz genelinde dört çocuk cerrahisi merkezinin hastane kayıtları geriye dönük olarak incelenerek 2008-2017 yılları arasında PET tanısı ile tedavi edilmiş olguların demografik verileri, fizik muayene, radyolojik tetkik ve cerrahi girişim bulguları değerlendirildi. 

Bulgular: Çalılşma periyodunda kayıtlarına ulaşılabilen ve operasyon yaş ortancası 22,4 (6-180) ay olan toplam 152 olgu dahil edildi. Olguların 52 (%34,2)'sinde sağ 100(%65,7)'ünde sol PET mevcuttu. Fizik muayenede testis kalıntısı palpasyon oranı %48,8 (62/127), skrotal hiperplazi orani %18,7 (17/91), kontralateral testis hipertrofisi oranı %26,1 (31/119) idi. Laparoskopik, inguinal ve skrotal eksplorasyon oranları sırası ile % 81,1, %18,1 ve %0,8 idi. Testis kalıntısı palpe edilen 62 hastanın 10'unda testis boyutları normal saptandı. İnguinoskrotal yerleşimli 37 testis (32 atrofik) palpe edilemedi. Kontralateral testis hipertrofisi kaydının (n=29) %65,5'inde testis atrofik ya da kaybolmuştu. Abdominal yerleşmli 34 testisin 24'ü (%70,6) ultrason ile saptandı. Duktus sonlanımı giderek azalan sıra ile inguinal (%57,4), abdominal( %39,9) ve skrotal (%2,7) bölgelerde idi. Olgularda uygulanan cerrahi yöntem ve ameliyatlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Sonuç: PET'ler çoğunlukla sol tarafta görülür, en yüksek doğrulukta olan ek fizik muayene bulgusu kontralateral testis hipertorifisidir. Ultrasonun abdominal yerleşimli testisleri saptama oranı %70'tir. Bu hastalara yaklaşımda yapılandırılmış muayene formları ve dikkatli fizik muayene gereksiz girişimleri önleyebilir. 

 

Eksplorasyon

Eksizyon

Orşiopeksi

Sadece laparoskopi

(n=30)

14

10

6

Laparoskopi+Inguinal eksplorasyon (n=93)

6

60

27

Inguinal Eksplorasyon + Laparoskopi (n=3)

1

1

1

Sadece inguinal eksplorayon (n=23)

1

18

3

Scrotal eksplorasyon (n=1)

0

1

0

Tablo 1:Uygulanan cerrahi yöntem ve ameliyat tiplerinin dağılımı

Oral Presentation - 65

The management of non-palpable testis- A retrospective multicenter analysis

Z Dökümcü*, K Polatdemir**, MO Öztan***, E Türk****, Ü Çeltik*, G Sözmez*****, A Sayan******, E Divarcı*, T Özdemir******, A Oral**, O Ergün*, İ Karaca*******, G Köylüoğlu***, G Özok*, A Çelik*

*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery
***Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
****İzmir Medical Park Hospital, Department of Pediatric Surgery
*****Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Nephrology
******Tepecik Research and Trainnig Hospital Pediatric Surgery Clinic
*******Izmir University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: There are various clinical approaches in non-palpable testis management. The aim of the study is to present the results of more than 150 children the management of non-palpable testis.

Methods: The medical records of patients who were operated for unilateral non-palpable testis in four pediatric surgery units between years 2008-2017 were reviewed retrospectively. Data including: demographics of patients, physical examination, radiological findings, and surgical techniques were evaluated.

Results: We collected the data of 152 patients with median age of 22.4 (6-180) months. Of the non-palpable testes 34.2% (52) were on the right side, 65.7% (100) were on the left side. 48.8% (62/127) of patients had testicular remnants, 26.1% (31/119) hypertrophic contralateral testis, 18.7% (17/91) scrotal hypoplasia on physical examination. Laparoscopic, inguinal and scrotal exploration ratios were 81.1%, 18.1% and 0.8%. Normal volume testis was detected in 10 of 62 patients who had testicular remnant on physical examination. 37 testes which located in inguinoscrotal (32 of them were atrophic) region were not palpated on physical examination.  65.5% testes were atrophic or absent in patients who had hypertrophic contralateral testis (n: 29). 24 (70.6%) of 34 intraabdominal testes were detected with ultrasound. At surgical exploration 57.4% of ductus ending were in inguinal canal, 39.9% intraabdominal and 2.7% scrotal.  The surgical methods and operations are summarized in the Table 1.   

Conclusions: The non-palpable testes are mostly on the left sided. Contralateral testis hypertrophy is the most reliable physical examination finding in these patients. 70% of intraabdominal testes could be identified with ultrasound. Pre-structured evaluation forms and meticulous physical examination may prevent these patients from unnecessary interventions.

 

Exploration

Excision

Orchiopexy

Laparoscopy only

(n=30)

14

10

6

Laparoscopy+Inguinal exploration (n=93)

6

60

27

Inguinal Exploration + Laparoscopy (n=3)

1

1

1

Inguinal exploration only (n=23)

1

18

3

Scrotal exploration (n=1)

0

1

0

Table 1:Distribution of surgical methods and types of operation.

Kapat