Poster - 75

Çocuklarda konjenital internal herniye bağlı intestinal obstrüksiyon: Bir olgu sunumu

E Özkaraca Boyacı, AA Tuncer, S Çetinkurşun, D Baskın Embleton

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD. Afyonkarahisar, Türkiye

GİRİŞ: Konjenital internal herniler çocuklarda nadir olarak görülürler. Genellikle paraduodenal ve parakolik yerleşimlidirler. Biz çalışmamızda volvulusa yol açan, ileum düzeyindeki mezenter defektine bağlı gelişen konjenital internal herni olgusunu sunduk.

OLGU: 5 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı ve genel durum bozukluğu ile dış merkezden   yönlendirildi. Hasta değerlendirildiğinde karın ağrısının iki gün önce başladığı, iki kez kusmasının olduğu ve gaita çıkışının olmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde  özellik yoktu. Fizik muayenesinde hastanın genel durumu kötüydü, bilinç açıktı. Nabız taşikardikti. Batın muayenesinde karın distandü görünümdeydi, göbek etrafında yoğun olmak üzere  tüm kadranlarda yaygın hassasiyet mevcuttu. Defans ve rebound  vardı. Laboratuvar bulgularından lökosit : 27.7 mm3 nötrofil hakimiyeti vardı. CRP: 8.32 mg/l olarak bulundu. Ayakta direk batın grafisinde hava sıvı seviyeleri vardı.  Batın ultrasonografide bağırsaklarda aşırı derecede dilatasyon ve yaygın serbest sıvı mevcuttu. Hasta bu  bulgularla acil olarak ameliyata alındı.  Göbek üstü sağ transvers kesiyle girildi. Batın içinde yaygın serohemorajik sıvı vardı. Aspire edildi. Explorasyonda ileal düzeyde  konjenital mezenter defektine bağlı internal herni ve buna bağlı volvulus olduğu görüldü. Malrotasyon yoktu.  Mezenter defekti  genişletilip herniye ileal anslar dikkatlice redükte edildi.  Detorsiyone  edilen  40 cm lik ileum ansı gangrene olduğu için mezenter defektini de içine alan kısım rezeke edilip uç uca anastamoz edildi. Ameliyat sonrası takibinde sıkıntı olmayan hasta  postoperatif  beşinci gününde  taburcu edildi.

SONUÇ:  Çocuklarda  konjenital  internal herni olguların birçoğunda  geç bulgu verirler. Bu yüzden  tanıda gecikmeler yaşanabilir ve yüksek mortaliteyle sonuçlanabilir. Hızlı tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.  Akut batın kliniğiyle gelen hastalarda intestinal obstrüksiyonun nadir nedenlerinden biri olan konjenital internal herni ve buna bağlı gelişebilecek volvulus  akılda tutulmalıdır.

Poster - 75

Intestinal obstruction due to congenital internal hernia in childhood : A case report

E Özkaraca Boyacı, AA Tuncer, S Çetinkurşun, D Baskın Embleton

Afyon Kocatepe University, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Afyonkarahisar, Turkey

Intestinal obstruction due to congenital internal  hernia in childhood : A case report

INTRODUCTION: Congenital internal hernias are rare in children and usually are paraduodenal or paracolic. Early diagnosis and rapid treatment are important.  We present a congenital internal hernia due to a mesenteric defect at the level of ileum which led to volvulus in a child. 

CASE: A 5-year-old male patient was referred to the emergency service with abdominal pain and poor general condition by an external health care center. When the patient was examined, it was learned that the abdominal pain began two days ago, he had vomitted twice, and he had no defecation. His medical and family history were nonspecific. During the physical examination, his general condition was poor, and he was conscious. The pulse was tachycardic. The abdomen looked distended, and there was widespread sensitivity, extensive around the umbilicus and present at all quadrants. There was defense and rebound. Laboratory findings demonstrated Leucocytes: 27.7 mm3 There was neutrophil dominance. CRP was found 8.32 mg / l. There was air liquid levels in his direct abdominal X-ray. Abdominal ultrasonography showed extreme dilatation and widespread free fluid in the intestines. The patient had emergency surgery upon these findings. Supraumbilical right transverse incision was performed. Widespread serohemorrhagic fluid was detected in the abdomen. It was aspirated. During the exploration, volvulus due to internal hernia, which was the result of congenital mesenteric defect was discovered. There was no malrotation.  Mesenteric defect was enlarged, then, the herniated ileal loops were reduced carefully.  The detorsioned 40-cm ileal loop was  gangrenous, therefore, the part of it containing the mesenteric defect as well, was resected and anastomosed end-to-end. The postoperative follow-up period was non-problematic, then, the patient was discharged on the post-operative 5th day.

RESULT: Congenital Internial hernias due to  mesenteric defects in children are late symptomatic. Therefore, delays in treatment may be encountered and these can result in high mortality. Rapid diagnosis and treatment are lifesaving.  In patients presenting with acute abdomen, congenital internal hernias  which is one of the rare causes of intestinal obstruction, and resulting volvulus must be considered.

Kapat