Sözlü Sunum - 44

BİR YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

G Durmuş, T Soyer, Ş Yalçın, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Bir yaş altı çocuklarda çiğneme alışkanlığının kazanılması amacıyla kendi kendine beslenmeyi teşvik etme sık kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde güvenli beslenme her zaman mümkün olmayabilir. Bir yaş altı çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının (YCA) sonuçları ve beslenme yöntemi ile ilişkisini incelemek üzere geriye dönük bir çalışma yapılmıştır.

 

Gereç ve yöntem: Son 10 yıl içinde YCA şüphesi ile bronkoskopi yapılan olgular ve bunlardan 1 yaş altı olanlar yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, başvurusu sırasında fizik inceleme bulguları ve bronksokopi sonuçları açısından incelenmiştir. Bir yaş altı olgularda besin aspire edilen olguların beslenme ile ilişkisi (kendi kendine beslenirken, ebeveynler tarafından beslenirken veya beslenme dışı alım) aileler ile görüşülerek ve hasta kayıtlarından elde edilmiştir.

 

Bulgular: Belirtilen tarihler arasında 786 olguya YCA ön tanısı ile bronkoskopi yapılmış bunların 406’sında (%51,6) YCA saptanmıştır. Tüm olguların %8.5’i (n=67) 1 yaş altında olup, %70.1’inde (n=47) YCA saptanmıştır. Yaş ortalaması 9 ay (5-12 ay) olup erkek kız oranı 31:16’dır. YCA saptanan 44 olgu beslenirken öksürme ve morarma şikayeti ile başvurmuştur. Diğer 3 olgu ani başlayan öksürük ve kusmaya çalışma nedeniyle acil servise başvurmuştur. Beslenirken solunum sıkıntısı olan olguların tümünden yabancı cisim olarak besinler çıkarılmıştır. Bunların 37’si (%84) çocuğun kendi kendine beslenirken, 7’sinde ise aile beslerken olduğu saptanmıştır. Üç olguda ise inorganik cisimler saptanmıştır. Besinler arasında en sık kuruyemişler, çiğ sebzeler ve et vardır. Olguların 5’ine satürasyon düşüklüğü ve solunum sıkıntısı ile acilen bronkoskopi yapılmış, bir olgu hipoksik nöbet ile entübe edilerek getirilmiştir. YCA 27 olguda sol, 17 olguda sağ ana bronşta, 3 olguda ise trakeada saptanmıştır. Bir olguda tekrarlayan problemler nedeniyle ikinci kez bronkoskopi yapılmış ancak yabancı cisime rastlanmamıştır.

 

Sonuç: Bir yaş altı çocuklarda çiğneme alışkanlığının kazanılması amacıyla kendi kendine beslenme YCA’ya neden olabilir. Bu yaş grubunda acil bronkoskopi ihtiyacı daha fazla olup aspire edilen besinlerin önemli bir kısmı o yaşa grubunun güvenle tüketemeyeceği besinleri içermektedir.

Oral Presentation - 44

FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN LESS THAN 1-YEAR OF AGE

G Durmuş, T Soyer, Ş Yalçın, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: It is a new methods that children less than 1 year of age encouraged to self feeding to gain the chewing abilities. However, it may be not possible to have a safe feeding. A retrpspective study was performed to evaluate the results of foreign body aspiration (FBA) in children less than 1 year of age and it’s relation with feeding method.

Methods: Children who undewent bronchoscopy with a presumptive diagnosis of FBA for last 10 years were evaluated. Children less than 1 year of age were evaluated for age, sex, clinical findings and results of bronchoscopic intervention. Children who had FBA were investigated for feeding characteristics (self feeding, feeding with caregiver or aspiration different from feeding) from the medical records and families.

 

Results: Totally 786 patients were underwent bronchoscopy with the presumptive diagnosis of FBA and 51.% (n:406) had FBA. Only 8.5% (n: 67) of cases were under 1 year of age and 70.1% of (n:47) them had aspirated. The mean age of the cases was 9 months (5-12 months) and male to female ratio was 16:31. Forty four cases had a history of coughing and cyanosis during feeding and the rest of 3 had sudden onset coughing and vomiting efforts. All symptomathic children who had coughing during feeding had FBA. In 84% (n:37) of cases infants aspirate when self feeding and 7 of them aspirate during the care of parents. Three of the cases had inorganic substance aspiration. The most common aspirated foods were nuts, unccoked vegatables and meat. Five of the cases underwent emergent bronchoscopy becouse of desaturation and respiratory distress. One of the cases had convulsion due to hypoxia and entubated. During bronchoscopy, FBA was detected at left main bronhus in 27 cases, at right main bronhus in 17 cases and trachea in 3 cases. One of the cases underwent second broncoscopic intervention becouse of recurrent symptoms, however did not reveal FBA.

 

Conclusion: Self feeding to promote chewing functions may cause FBA in infants. Emergent bronchoscopy is common in this age group and foods aspirated includes

 

Kapat